Zakona o izmjenama i dopunama PDV-a

Objavljeno: 17.04.2014

Sukladno dopisu HOK-a o dostavi primjedbi i prijedloga vezano za nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama PDV-a, poglavito odredbe o prelasku obračuna i plaćanja PDV-a po izdanim računima za obveznike poreza na dohodak, molimo članove Udruženja obrtnika Pazin da sukladno uputi HOK-a daju svoje primjedbe i prijedloge i dostave ih na e-mail uo.pazin@hok.hr najkasnije do 23. travnja 2014. kako bismo ih objedinjene mogli dostaviti u HOK na daljnje postupanje.