Zakon o poljoprivredi

Objavljeno: 20.03.2015

U Narodnim novinama broj 30/15. objavljen je ZAKON O POLJOPRIVREDIZakon stupa na snagu 18.03.2015. godine. Ovim Zakonom uređuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike te daje se okvir za provedbu mjera, a zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje se sa zakonodavstvorn Europske unije.

Ovim Zakonom utvrđuje se sljedeće :

1. određuju se ciljevi i mjere poljoprivredne politike,

2. izravna potpora,

3. pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda,

4. mjere informiranja i promocije,

5. pravila o jakim alkoholnim pićima,

6. prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda,

7. državna potpora,

8. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda i dopunske djelatnosti,

9. standardi kvalitete za hranu i hranu za životinje,

10. doniranje hrane i hrane za životinje,

11. ekološka i integrirana proizvodnja,

12. sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

13. priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda,

14. javne službe na području poljoprivrede,

15. istraživački rad,

16. obrazovanje te

17. razvojno-stručni poslovi,

18. baze podataka,

19. uvjeti za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište,

20. sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

21. administrativna kontrola

22. kontrola na terenu

23. upravni i nadzor

24. inspekcijski nadzor

Ovim Zakonom uređuje se provedba nekoliko EU uredbi, između ostalog :

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
Uredba (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i                                                      prehrambene proizvode
Uredba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog                                                        poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
Uredba   (EU)   br.  1306/2013  o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke                                                       poljoprivredne politike
Uredba (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja              poljoprivrednicima u programima potpore u                                                       okviru zajedničke poljoprivredne politike
Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta                                                      poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivredna djelatnost obuhvaća:

– bilinogojstvo,

– stočarstvo

– i s njima povezane uslužne djelatnosti

Mjere poljoprivredne politike su:

– mjere ruralnoga razvoja

– izravna potpora

– mjere i pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

– mjere zemljišne politike

– druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike iz članka 3. ovoga Zakona

Mjere poljoprivredne politike financiraju se iz:

–        državnog proračuna Republike Hrvatske

–        proračuna Europske unije;

–        Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

–        Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

–        proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

–        namjenskih donacija

–        ostalih izvora sukladno zakonu.

Nacionalni program ruralnoga razvoja :

–        priprema     –              Ministarstvo poljoprivrede

–        odobrava    –              Europska komisija

–        donosi          –              Vlada RH

Mjere ruralnoga razvoja mogu se provoditi

–        na nacionalnoj razini ili

–        na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mjere ruralnoga razvoja financiraju se iz :

–        državnog proračuna Republike Hrvatske i

–        Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Izravna potpora u smislu ovoga Zakona sastoji se od:

 1. programa izravnih plaćanja i
 2. plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima.

Program izravnih plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike provodi se u skladu s odredbama o financiranju Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Program izravnih plaćanja financira se sredstvima iz :

 1. Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP)
 2. državnog proračuna Republike Hrvatske za dopunska nacionalna izravna plaćanja

Dopunska nacionalna izravna plaćanja financirat će se dodatno i iz EPFRR

U okviru mehanizma fleksibilnosti između stupova Zajedničke poljoprivredne politike prema članku 14. Uredbe (EU) br. 1307/2013, 15% programiranih sredstava Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj koristit će se za izravna plaćanja za razdoblje 2014. – 2019., uz mogućnost izmjene navedenoga udjela za 2018. i 2019. godinu

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Jedinstveni zahtjev za izravnu potporu i IAKS mjere ruralnoga razvoja podnosi se od 1. ožujka do 15. svibnja godine za koju se traži potpora, uz iznimke koje će propisati ministar pravilnikom

IAKS – Integrirani administrativni kontrolni sustav

ARKOD sustav je sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku

Program izravnih plaćanja

Sukladno članku 1. EU Uredbe br. 1307/2013 (Uredba o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike), program izravnih plaćanja provodi se u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a u Republici Hrvatskoj sadrži sljedeće mjere:

1. osnovno plaćanje

2. preraspodijeljeno plaćanje

3. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš ( tzv. zeleno plaćanje)

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. proizvodno vezanu potporu i

6. program za male poljoprivrednike.

Državna potpora

Mjere državne potpore moraju biti usklađene s Programom, propisima iz članka 8. ovoga Zakona i pravilima Europske unije o državnim potporama.

Davatelji državne potpore u smislu ovoga Zakona jesu :

–        središnja tijela državne uprave,

–        jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te

–        svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore.

Sredstva za državne potpore davatelji državne potpore osiguravaju u svom proračunu.

Doniranje hrane i hrane za životinje

 Doniranje hrane i hrane za životinje je davanje hrane i/ili hrane za životinje izravno ili preko posrednika krajnjem primatelju

Ovim Zakonom propisuje se sustav doniranja hrane i hrane za životinje radi :

 1. sprječavanja uništavanja velikih količina hrane,
 2. zaštite okoliša i
 3. pomoći krajnjim primateljima

Detaljne uvjete, kriterije i načine doniranja hrane i hrane za životinje, uvjete koje mora ispunjavati posrednik u doniranju hrane i hrane za životinje, sadržaj i način vođenja Registra posrednika propisat će ministar pravilnikom.

Ekološka proizvodnja

Ekološkom proizvodnjom, preradom, distribucijom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda mogu se baviti subjekti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

Za promicanje, unapređivanje i praćenje razvoja, davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ekološkoj proizvodnji Ministarstvo će osnovati Povjerenstvo za ekološku proizvodnju

Strukovne i interesne komore u poljoprivredi

 1. Hrvatska agronomska komora

–        osniva se posebnim zakonom

 1. Hrvatska komora prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

–        osniva se posebnim zakonom

 1. Hrvatska poljoprivredna komora

–        osnovana posebnim zakonom

Javne službe u poljoprivredi

Područja javnih službi u poljoprivredi su sljedeća:

 1. savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
 2. zaštita bilja, vinogradarstvo, vinarstvo, voćarstvo, sjemenarstvo i rasadničarstvo
 3. stočarstvo
 4. poljoprivredno zemljište
 5. sigurnost hrane i hrane za životinje
 1. Savjetodavna služba

–        Savjetodavna služba obavlja stručne poslove u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika

–        Stručne poslove Služba obavlja kao javnu ovlast.

 1. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

–        Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavlja stručne poslove u području zaštite bilja, vinogradarstvu, vinarstvu, voćarstvu, sjemenarstvu i rasadničarstvu

–        Stručne poslove Centar obavlja kao javnu ovlast.

 1. Hrvatska poljoprivredna agencija – HPA

–        Hrvatska poljoprivredna agencija – HPA – obavlja stručne poslove u području stočarstva obavlja

–        Stručne poslove HPA obavlja kao javnu ovlast

 1. Agencija za poljoprivredno zemljište –  APZ

–        Agencija za poljoprivredno zemljište – APZ –obavlja stručne poslove u području poljoprivrednoga zemljišta obavlja

–        Stručne poslove APZ obavlja kao javnu ovlast.

 1. Hrvatska agencija za hranu – HAH

–        Hrvatska agencija za hranu – HAH – obavlja stručne poslove u području sigurnosti hrane i hrane za životinje obavlja

–        Stručne poslove HAH obavlja kao javnu ovlast

Zeleno izvješće

Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede te prijedlog i način provedbe mjera poljoprivredne politike za sljedeće razdoblje.

Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godiniizrađuje Ministarstvo poljoprivrede i dostavlja ga Vladi na utvrđivanje najkasnije do 30. svibnja tekuće godine, a Vlada ga dostavlja na prihvaćanje Saboru najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Zeleno izvješće temelji se na redovitom praćenju i stručnim podlogama, a izrađuje ga Ministarstvo poljoprivrede, odnosno od njega ovlaštena pravna osoba sukladno propisima koje donosi ministar.

Zeleno izvješće se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Prestanak važenja propisa

 Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.)

– Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( NN, br. 80/13., 41/14. i 107/14.)

– u Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) u članku 1. podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., u članku 2. stavku 1. podstavci 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 14., u članku 3. stavci 1., 2. i 3., u članku 4., osim u dijelu koji se odnosi na upravno pravne i inspekcijske poslove u području vina, aromatiziranih vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, članci 5., 6. i 7., u članku 8. stavak 3., članak 9., članak 10., u članku 11. stavku 1. podstavci 1., 2., 3., 6., 7., 8. i 9., članak 12., u članku 13. stavak 1., članci 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 34., 36. i 37.

– Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ( NN, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.)

– Zakon o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.)

– u Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) u članku 1. stavak 3., članak 23., članak 24., u članku 33. stavku 1. podstavak 13., u članku 34. stavku 1. podstavci 37., 38., 39., 40., 41.

– u Zakonu o stočarstvu (NN, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.) članci 35., 36., 37., članak 49.c točka 14., članak 61. stavak 1. točka 13. po pitanju standarda kvalitete hrane za životinje

– Pravilnik o uljima od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 7/09. i 112/09.)

– Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama (»Narodne novine«, br. 5/11.)

– Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima ( NN, br. 70/08. i 86/08.).

Stupanje na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, tj. 18.03.2015.

U prilogu : Zakon o poljoprivredi ( NN30/15.)