Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-071 od 28. VI. 2016. (277)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

1. Točka 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.550.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju