Vodoopsrka IŽ-Mišljenje na važeću Odluku i Zaključak o I.stupnju redukcije vode

Objavljeno: 27.07.2012

U privitku dostavljamo odgovore Istarske županije na pitanja potrošača vode koji su pogođeni uvođenjem mjere I. stupnja redukcije vode za vodoopskrbno područje u Istarskoj županiji.Predmetno Mišljenje služi za postupanje po istom a sve sukladno Odluci o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji  i Zaključku o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije…

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 ISTARSKA ŽUPANIJA

 Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije

 Tel: 052/452-473, Fax: 052/452-474

 E-mail:poljoprivreda@istra-istria.hr

  Pazin, Šetalište pazinske gimnazije br.1

 Klasa: 325-04/12-01/01

 Urbroj: 2163/1-03/1-12-40

 Pazin, 27. srpnja 2012.

 ZAINTERESIRANIM POTROŠAČiMA – SVIMA

 PREDMET: a) Odluka o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe  na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji

 b) Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije

 – mišljenje, dostavlja  se

 Poštovani,

 budući da je Istarska županija zaprimila više upita vezano za davanje mišljenja u svezi primjene Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji i Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije, dajemo slijedeće mišljenje

 

1. Da li se zabrana pranja osobnih automobila, teretnih vozila i dr. odnosi na rad autopraonica? (upit postavljen od Obrtničke komore Istarske županije i Odvjetničkog ureda Helene Mihaljević u ime OMV Hrvatska d.o.o.Zagreb, Grad Novigrad – Cittanova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju, Udruženje obrtnika, Pula)

 

Kako se prvog dana primjene Odluke i Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije pojavilo više upita da li se iz mjere redukcije I. stupnja mogu izuzeti autopraone koje obavljaju gospodarsku djelatnost, ističemo da I. stupanj mjere redukcije ne ograničava djelatnost autopraonicama, nego zabranjuje korištenje pitke vode iz vodoopskrbnog sustava za pranje vozila. Budući da dio autopraona ima tehničko-tehnološke mogućnosti koristiti reciklirane vode, upućujemo ih da zajedno sa Gradom/Općinom izvide mogućnost alternativnog opskrbljivanja vodom iz izvorišta koja nisu u funkciji vodoopskrbe, zdenaca i sl.

 

U slučaju kada autopraona može na nedvojben način, Državnoj vodopravnoj inspekciji, odnosno javnom isporučit ., doopskrbe predočiti stanje brojila iz kojeg je vidljivo da ne koristi vode i stava, tada može nastaviti s radom. Ukoliko Državni vodopravni inspektor uoči bilo kakvu nepravilnost u primjeni Zaključka o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije ovlašten je isključiti pojedino brojilo, pa i sva brojila potrošača iz vodoopskrbnog sustava. Stoga je svako odgovorno ponašanje potrošača naš zajednički interes.

 

2. Traži se pojašnjenje izraza “gospodarski subjekti koji u svom proizvodnotehnološkom procesu koriste vodu iz vodoopskrbnog sustava” (Obrtnička komora Istarske županije, Općina Medulin, Grad Novigrad – Citta nova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i gradnju, Vodovod Pula)

 

Ovaj termin biti će relevantan tek u slučaju uvođenja II. stupnja mjera redukcije. Sam pojam podrazumijeva da se radi o subjektima koji u svom proizvodno-tehnološkom procesu MORAJU koristiti pitku vodu temeljem Zakona o hrani ili drugog propisa, dakle objekti koji pripremaju hranu za tržište (klaonice, mesne industrije, pripremnice hrane, pružatelji usluga kao što su hoteli, marine, restorani, barovi, kafići, tržnice, ribarnice, mesnice i

sl. ) Navedeni subjekti, čak i u slučaju uvođenja redukcije II. stupnja mogu

 

koristiti vodu za piće, sanitarije, pripremu hrane, pranje rublja i sl.

 

 Od uvođenja mjere I. stupnja redukcije navedeni subjekti ne smiju koristiti vodu za namjene koje su propisane I. stupnjem redukcije.  

 

Gradovi i Općine zaduženi su za svoje područje izraditi popis gospodarskih subjekata koji moraju koristiti pitku vodu iz vodoopskrbnog sustava u svom proizvodnotehnološkom procesu, u roku od 3 dana i iste dostaviti javnim isporučiteljima vodne usluge vodoopskrbe na svom području.

 

 Bazeni i wellness centri isključuju se u slučaju uvođenja mjere II. stupnja redukcije vode.

 

 

 

3. Da li se mjera zabrane pranja automobila odnosi i na pranje jahti i barki, te na karavandepoe? (Upit korisnika – fizičke osobe, Istarski vodovod Buzet i Tehomont marine Veruda, Pula)

 

 Mjera zabrane pranja vodom iz sustava javne vodoopskrbe odnosi se i na jahte, barke, kamp kućice, kamione za odvoz smeća, motore i druga prijevozna sredstva.

 

 4. Da li se mjere zabrane ograničenja odnose i na tuševe na plažama budući da je uočeno prilikom obilaska mjesta potrošnje da neki tuševi nekontrolirano cure? (Upit Istarskog vodovoda Buzet)

 

 Mjere ograničenja odnose se i na tuševe na javnim plažama i tuševe na plažama koje su dodijeljene u koncesiju. Izuzeti su tuševi koji čime dio sanitarnog sustava hotela, kampova i marina, te tuševi koji se koriste kao dio sanitarnog sustava uz bazene.

 

 5. Općina Motovun zatražila je da joj se izuzetno dozvoli korištenje vode za pranje ulica za vrijeme održavanja Motovun-Film festivala

 

 S obzirom na to da je na snazi Zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda  

 

I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije koji se odnosi na sve pravne i fizičke osobe na području Istarske županije, Istarska županija ne može odstupiti od dosljedne primjene mjere I. stupnja redukcije. Također ne može osiguravati alternativne izvore opskrbe vodom budući da je ovo pitanje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije

 

 Predlažemo Vam da razmotrite mogućnosti korištenja vode za namjene koje ste naveli iz alternativnih izvora kao što su izvorišta izvan funkcije vodoopskrbe, javnih zdenaca i sl. Ukoliko na području Općine Motovun nema izvorišta koja se mogu koristiti za navedene namjene predlažemo Vam da se obratite drugim susjednim Općinama ili Gradu Pazinu.  

 

Ukazujemo Vam također na obvezu iz točke 3 . Zaključka, cit.:

 

“Pozivaju se nadležna tijela jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije da :

 

a) sukladno čl. 86., a u svezi s čl. 88. Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09 i 130/11) propišu uvjete korištenja izvorišta koja nisu u funkciji javne vodoopskrbe i b) u roku od tri dana od dana proglašenja dostave popis pravnih osoba, odnosno gospodarskih subjekta koji u svom proizvodno-tehnološkom procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava.”

 

6. Da li je zalijevanje travnjaka/biljaka u dvorištu zabranjeno? (Upit-korisnika -fizička osoba)

 

Mjera redukcije I. stupnja odnosi se i na zalijevanje, polijeva nje, navodnjavanje zelenih površina, travnjaka, vrtova, okućnica, i to bez obzira da li se nalazi u dvorištu ili izvan dvorišta. Ukoliko Državni vodopravni inspektor uoči bilo kakvu nepravilnost u primjeni Zaključka o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije ovlašten je isključit brojilo potrošača iz vodoopskrbnog sustava.

 

Slijedom navedenoga molimo potrošače za poštovanje uvedenih mjera redukcije i prioritetno korištenje voda za piće i sanitarne potrebe.

 

Zahvaljujemo svima na suradnji i razumijevanju.

 

S poštovanjem.

 

Dostaviti:

 

1. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske,

 

Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb,

 

2. Ministarstvo poljoprivrede

 

– Služba državne vodopravne inspekcije i

 

– Odjel za slivove Jadrana,

 

3. Hrvatske vode Zagreb,

 

4. Hrvatske vode, VGO Rijeka,

 

5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Zagreb,

 

6. Centar za obavješćivanje, Pazin

 

7. Istarski vodovod d.o.o. Buzet,

 

8. Vodovod Pula d.o.o., Pula

 

9.. Vodovod Labin d.o.o, Labin,

 

10. IVS d.o.o. Buzet

 

11. Jedinice lokalne samouprave u IŽ – svima,

 

12. Podnositeljima upita – svima

 

13. Sredstvima javnog priopćavanja – svima

 

o  tome obavijest:

 

 1. Županu Istarske županije,

 

2. Predsjedniku Skupštine Istarske županije,

 

3. Zamjenicima Župana Istarske županije.

 

4. Stručna služba Istarske županije