Vodič za legaliziranje rada u ugostiteljstvu i turizmu

Objavljeno: 13.07.2012

 Državni inspektorat izvijestio je da je na njegovim internet stranicama od 21. lipnja dostupan Vodič za legaliziranje rada za pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, pružaju ugostiteljske ili usluge u turizmu te za poslodavce u tim djelatostima. Vodič je dostupan nahttp://www.inspektorat.hr/dirh12/vodic-ugostiteljstvo-turizam/ a na jednom su mjestu i na razumljiv način objedinjene sve ključne informacije o propisanim obvezama iz područja nadležnosti Državnog inspektorata za sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, pružaju ugostiteljske i usluge u turizmu te za sve poslodavce u tim, ali i drugim djelatnostima s pripadajućim pojašnjenjima…

Na stranicama Državnog inspektorata www.inspektorat.hr,

iza linka dolje lijevo (crveni pravokutnik ” Vodič za pravne i fizičke osobe …”)

nalaze se teme :

 

I Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga te usluga u turizmu

Ovim materijalima, želi se dati što više informacija svim pravnim i fizičkim osobama koje se bave (ili to tek namjeravaju) ugostiteljskom djelatnošću i pružanjem ugostiteljskih usluga,

te usluga u turizmu i pomoći im u ispunjavanju zakonskih obveza u smislu legaliteta rada. Radi se o podsjetniku na to koje su to sve obveze koje postoje u provedbi zakonskih

odredbi koje uređuju predmetne djelatnosti.


Kako legalizirati obavljanje djelatnosti

– Obveze ugostitelja (ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka, ugostiteljske usluge smještaja, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i u seljačkom domaćinstvu)

– Inspekcijski nadzor

– Obveze pružatelja usluga u turizmu (turističke agencije, turistički vodič, turistički pratitelj, turistički animator, turistički zastupnik, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom)

– Inspekcijski nadzor

 

Priložene su i tamo raspoložive file :

Vodič za legaliziranje u turizmu
Vodič za legaliziranje u ugostiteljstvu
Kontrolna lista iz područja ugostiteljstva i turizma

 

II Obveze poslodavaca u području radnih odnosa i zaštite na radu

Ovim Vodičem, poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, ali i poslodavce u drugim djelatnostima, želimo podsjetiti na njihove obveze koje imaju u provedbi odredaba Zakona o radu (“Narodne novine” br. 149/09. i 61/11., u daljnjem tekstu: ZR), Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/8., 116/08. i 75/09., u daljnjem tekstu: Zakon) i odredaba drugih propisa iz područja rada, kao i na sankcije koje su tim propisima utvrđene za slučaj njihovog kršenja.

U području radnih odnosa

– Modaliteti zapošljavanja  u djelatnosti ugostiteljstva i pružanja ugostiteljskih te usluga u turizmu
– Radno vrijeme
– Odmori i dopusti
– Plaće
– Prestanak radnog odnosa
– Rad stranaca
– Inspekcijski nadzor
– Tablični prikaz obveza poslodavaca prema radnicima s rokovima izvršenja i sankcijama u slučaju povreda propisa

U području zaštite na radu

– Procjena opasnosti
– Pravila poslodavca o provedbi zaštite na radu (kod malih, srednje velikih i velikih poslodavaca)
– Stručnjak zaštite na radu
– Osposobljavanje za rad na siguran način
– Obavještavanje iz zaštite na radu
– Poslovi s posebnim uvjetima rada
– Zaštita posebnih kategorija radnika
– Korištenje sredstava rada, organizacija rada, radni postupci i korištenje osobnih zaštitnih sredstava
– Opasne radne tvari
– Ispitivanje radnog okoliša, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
– Privremena i zajednička privremena radilišta
– Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje
– Pružanje prve pomoći na radu
– Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
– Odbor za zaštitu na radu
– Povjerenik radnika za zaštitu na radu
– Dužnosti prema tijelima nadzora
– Obveze poslodavca i njegovih ovlaštenika u nadzoru
– Propisana dokumentacija, evidencije i knjige u području sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.

 Priložene su i tamo raspoložive file :

Vodič u području zaštite na radu
Vodič u području radnih odnosa
Kontrolna lista za obveze poslodavaca prema radnicima