Uredba o visini trošarine na cigarete

Objavljeno: 21.04.2015

Na temelju članka 75. stavaka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine donijelaUREDBU O VISINI TROŠARINE NA CIGARETE, SITNO REZANI DUHAN I OSTALI DUHAN ZA PUŠENJE. 

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.)

– Direktiva Vijeća 2010/12/EU od 16. veljače 2010. o izmjenama i dopunama Direktiva 92/79/EEZ, 92/80/EEZ i 95/59/EZ s obzirom na strukturu i stope trošarine koje vrijede za prerađeni duhan te Direktive 2008/118/EZ (SL L br. 50 od 27. 2. 2010., str. 1.).

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 230,00 kuna za 1000 komada cigareta,

2. proporcionalna trošarina 38% od maloprodajne cijene.

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 648,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan 550,00 kuna za jedan kilogram,

2. ostali duhan za pušenje 500,00 kuna za jedan kilogram.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (»Narodne novine«, broj 30/2014).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/37

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 16. travnja 2015.