UREDBA O PRIVREMENOJ IZVANREDNOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA U SEKTORU STOČARSTVA

Objavljeno: 16.05.2016

Predmet : UREDBA O PRIVREMENOJ IZVANREDNOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA U SEKTORU STOČARSTVA

(Narodne novine 44/16)

Na temelju članka 8. stavka 1., a u vezi s člankom 53. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

UREDBU O PRIVREMENOJ IZVANREDNOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA U SEKTORU STOČARSTVA

Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 44/16., a stupa na snagu 19.05.2016. godine

 Ovom Uredbom osigurava se provedba Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853. o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/1853.

Mjera pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva je privremena izvanredna mjera protiv tržišnih poremećaja.

Sukladno raspoloživom iznosu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) utvrđenom u Prilogu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853 i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu osiguranima sukladno članku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853 na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede, na poziciji A821058 ZPP – Mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, financijska struktura omotnice za mjeru pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva iz članka 3. ove Uredbe utvrđuje se kako slijedi:

Mjera pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva:

Plaćanje iz EFJP                                               13.825.763 kn

Plaćanje iz Državnog proračuna RH         13.825.764 kn

Ukupno                                                              27.651.527 kn

 

Korisnici mjere pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva su pravne i fizičke osobe iz članka 52. Zakona o poljoprivredi koje su ostvarile pravo na proizvodno vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka u 2015. godini sukladno članku 36. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine«, br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15).

Korisnik će ostvariti potporu za utvrđeni broj prihvatljivih grla za koje je ostvario proizvodno vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka iz članka 36. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja.

Jedinični iznos potpore po grlu utvrdit će se temeljem omjera ukupne omotnice iz članka 4. ove Uredbe i utvrđenog broja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđuje radi provedbe ove Uredbe korisnike mjere pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva i iznos potpore po korisniku te donosi odluku o isplati potpore.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvijestit će Ministarstvo poljoprivrede najkasnije do 30. kolovoza 2016. godine o ukupnim isplaćenim iznosima te broju korisnika iz članka 5. ove Uredbe.

Ministarstvo poljoprivrede izvijestit će Europsku komisiju sukladno članku 3. točki (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1853.

Uredba_Pomoć stočarima_NN_44