Što je novo od 1. siječnja 2014.?

Objavljeno: 13.01.2014

Što je novo od 1. siječnja 2014.?I.              POREZ NA DOHODAK

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Nar. nov., br. 148/13) uvedene su sljedeće novine:

 • dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica radnicima po povoljnijim uvjetima smatra se primitkom u naravi po osnovi nesamostalnog rada, a ne više dohotkom od kapitala bez obzira kotiraju li dionice na burzi ili ne;
 • ukidaju se porezne olakšice za PPDS i BPP, no uvode se nove olakšice za područja koja se prema propisima o regionalnom razvoju smatraju potpomognutim područjima (za I. i II. skupinu) te za područje Grada Vukovara. Za 2013. još, primjenjuju se dosadašnje olakšice za PPDS i BPP, a nove olakšice moći će se koristiti podnošenjem porezne prijave za 2014. godinu;
 • propisuju se prekršajne odredbe za porezne obveznike koji ne uplate jednokratni predujam po rješenju Porezne uprave u utvrđenoj visini i u propisanom roku, budući da su iste brisane iz Općeg poreznog zakona. Propisuju se prekršajne odredbe za poslodavce, isplatitelje primitaka i druge fizičke osobe ako po odbitku ne uplate predujam poreza na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja te drugog dohotka, te za porezne obveznike koji počinju obavljati samostalnu djelatnost, davati u najam i zakup pokretnine, stvari i nekretnine i koji počinju ostvarivati dohodak izravno iz inozemstva, ako ne dostave podatke o početku obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja i ostvarivanja dohotka u propisanom roku;
 • propisuje se mogućnost da rezidenti zastupnici u Europskom parlamentu ne moraju plaćati predujmove poreza na dohodak u tuzemstvu po toj osnovi budući da im se pri isplati obustavlja porez u korist EU zajednica, ali su po toj osnovi obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu te će im se navedeni porez uračunati u tuzemnu poreznu obvezu i time spriječiti dvostruko oporezivanje

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 160/13) uvedene su sljedeće novine:

 • ako je odluka o isplati dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu donesena, u skladu s posebnim propisima, prije 1. ožujka 2012., a isti nisu isplaćeni do toga dana, pri isplati te dividende i udjela u dobiti primijenit će se propisi koji su bili na snazi na dan kada je ta odluka donesena, što isplatitelj dokazuje vjerodostojnim ispravama;
 • propisuje se način utvrđivanja primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima radnicima;
 • porez na dohodak ne plaća se, u skladu s čl. 10. toč. 20. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj, izravno ili putem posrednika, za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja, te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo);
 • odredbe o olakšicama za područje posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja iz čl. 54. i 55. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04 – 125/13) i čl. 56. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 79/13) primjenjuju se za 2013. godinu, pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2013. godinu;
 • godišnja porezna prijava za 2013. podnosi se na Obrascu DOH iz čl. 88. i 89. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 79/13);
 • Prilog UPO koji je sastavni dio godišnje porezne prijave – Obrasca DOH na temelju kojeg se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike za 2013., mijenja se i sastavni je dio Pravilnika;

Obrazac DOH, kao i »Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada« – Obrazac PK, mijenjaju se i sastavni su dio Pravilnika.

 

II.                  JOPPD

Izmijenjeni su prilozi, kako slijedi:

Prilog 1. Podnositelj izvješća: dodane nove šifre 11, 12 i 13;

Prilog 3. Primici/obveze doprinosa: dodane nove šifre 0025 i 0026 za otpremnine, 0027 i 0028 za bonuse i nagrade menadžmentu, 0045 i 0046 za obračun doprinosa kad nema isplate plaće, npr. neplaćeni dopust, 0083, 0084, 0085 i 0086 za osobe zaposlene kod poslodavca u inozemstvu ili u diplomatskom konzularnom uredu, 4034, 4035, 4035 i 4037 za isplate drugog dohotka nerezidentima.

Prilog 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom: dodane nove šifre 39 – 51.

Prilog 5. Način isplate/izvršenja obveze: dodana nova šifra 7 – isplate putem obračunskih plaćanja.

Troškovi putnih naloga:

U 2014. godini troškovi putnih naloga prijavljuju se samo ako su isplaćeni u gotovini.

Naknade troškova za službena putovanja u svezi prijevoza i noćenja, ako računi o tim obavljenim uslugama glase na isplatitelja i plaćaju se izravno s računa isplatitelja (ENC, hotelski smještaj, i sl.) prijavljivat će se na obrascu JOPPD od 1.1.2015.

Troškovi putnih naloga, ako su plaćeni, prijavljuju se prema konačnom obračunu primjenom „stare“ šifre 17 iz Priloga 4.

Troškovi putnih naloga ako NISU PLAĆENI, prijavljuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec primjenom „nove“ šifre 39.

 Nova izuzeća od podnošenja obrasca odnose se na: potpore članovima sindikata, primitke od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga te primitke od kamata po vrijednosnim papirima.

Na stranicama Porezne uprave objavljen je šifrarnik država koji možete preuzeti ovdje.

Na stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr/OBRAZAC JOPPD) objavljene su brojne obavijesti vezano uz obrazac JOPPD, a izdvajamo:

obavijest poslodavcima u vezi prikazivanja prava radnika u slučaju invalidnih osoba ili osoba kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a koju možete preuzeti ovdje,

III.            PDV

Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2014. (Nar. nov., br. 160/13):

 • povećanje stope PDV-a sa 10% na 13%,
 • izmjene u načinu ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva,
 • nove odredbe o oslobođenju od plaćanja PDV-a za isporuke i uvoz dobara iz Dodatka II. Zakona o PDV-u u porezna skladišta,
 • nove odredbe o definiranju građevinskih usluga, kod kojih dolazi do prijenosa porezne obveze u tuzemstvu,
 • nove odredbe o primjeni posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija,
 • oslobođene usluge obrazovanja i usluge povezane sa sportom,
 • pojašnjen ulazak u sustav PDV-a malih poreznih obveznika i tijela državne i lokalne uprave,
 • pojašnjene odredbe o nastanku porezne obveze,
 • pojašnjene odredbe o odbitku pretporeza,
 • pojašnjene odredbe o sadržaju računa,
 • dodatne odredbe o povratu PDV-a u osobnom putničkom prometu,

izmijenjen sadržaj poreznih evidencija (I-RA, U-RA, PDV, PDV-K) za 2014.

 

IV.          POREZ NA DOBIT

U Nar. nov., br. 160/13 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit. Pravilnik je stupio na snagu s 31.12.2013. i primjenjuje se pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2013. godinu, osim čl. 5. i 6. i čl. 7. st. 2., 3. i 4. Pravilnika koji se primjenjuju pri podnošenju prijave poreza na dobit za 2014. godinu.

Pravilnik propisuje više novosti, a kao važnije ističemo sljedeće:

 • ako porezni obveznik u poslovnim knjigama iskazuje vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine, navedene u čl. 12. Zakona, u porezno priznate rashode uključuje se iznos koji bi bio utvrđen primjenom godišnjih amortizacijskih stopa iz čl. 12. st. 5. Zakona. Razlika između iznosa utvrđenog vrijednosnim usklađenjem dugotrajne imovine i iznosa utvrđenog primjenom propisanih amortizacijskih stopa iskazuje se kao povećanje porezne osnovice u Obrascu PD. Porezni obveznik uz prijavu poreza na dobit dostavlja posebnu evidenciju o iznosima porezno priznatih rashoda amortizacije dugotrajne imovine utvrđene na način propisan čl. 12. Zakona o porezu na dobit te iznose vrijednosnog usklađenja, od početka korištenja određene dugotrajne imovine.
 • mjesečni predujam poreza na dobit izračunava se tako da se osnovica za izračun predujma podijeli s brojem mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava poreza na dobit. Osnovica za izračun predujma utvrđuje se tako da se porezna osnovica utvrđena na način propisan čl. 5. st. 1. Zakona ne umanji iznosom porezne olakšice za reinvestiranu dobit i iznosom državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te pomnoži propisanom poreznom stopom i umanji iznosom propisanih umanjenja porezne obveze.
 • odredbe o olakšicama za područja posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja i područje Grada Vukovara iz čl. 42. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 146/12) primjenjuju se za 2013. godinu pri podnošenju Prijave poreza na dobit za 2013. (Obrasca PD).
 • u Obrascu PD za 2013. godinu upisuju se podaci prema čl. 47. st. 3. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 146/12), osim podataka na točkama 18. i 59. Obrasca PD na koje se upisuju podaci utvrđeni čl. 7. st. 1. i 5. Pravilnika.

Obrazac PD za 2013. godinu mijenja se i sastavni je dio Pravilnika.

Obrazac PD koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za porezna razdoblja od 1.1.2014. godine mijenja se i sastavni je dio Pravilnika.