Sektor vina – Javni natječaj

Objavljeno: 08.05.2014

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 146/2013, 49/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.  ZA MJERU „PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA U 2014. GODINI“

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 55/14. od 05. svibnja 2014. godine.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba je zadnji dan mjeseca u kojem je objavljen Natječaj, odnosno 31. 5. 2014. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 146/2013, 49/2014).

Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u okviru provedbe Nacionalnog programa, određeni su člankom 4. Pravilnika.

Podnositelj prijave na natječaj mora ispunjavati preduvjete propisane u članku 5. Pravilnika.

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će na temelju podataka iz prijave provjeriti i utvrditi sljedeće podatke: uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Vinogradarski registar, za pravne osobe/obrt provjeriti i utvrditi podatke iz Sudskog/Obrtnog registra, za fizičke osobe podatke o Osobnom identifikacijskom broju podnositelja.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurni.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (protuvrijednost sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Prijava na Javni natječaj dostavlja se u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u Natječaju: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom Obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr, te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr (Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).