Komorski doprinos

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Kada počinje, a kada prestaje obaveza plaćanja komorskog doprinosa?

Obveza plaćanja komorskog doprinosa nastaje danom upisa u obrtni registar, za sve obvezne članove Hrvatske obrtničke komore, tj. za sve obrtnike koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavljaju obrtničku djelatnost.

Za trgovce pojedince i trgovačka društva obveza nastaje danom izdavanja rješenja županijskog ureda o ispunjavanju Zakonom o obrtu utvrđenih uvjeta za obavljanje obrta, a za dobrovoljne članove danom donošenja odluke o prijemu u članstvo.

Obveza plaćanja komorskog doprinosa za obvezne članove prestaje brisanjem obrta iz obrtnog registra. Za trgovačka društva prestaje danom brisanje iz evidencije županijskog ureda, a za dobrovoljne članove danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.

Kako mogu saznati kolika je moja mjesečna obaveza komorskog doprinosa?

Mjesečna obveza komorskog doprinosa u paušalnom iznosu utvrđena je Odlukama Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtrnika. Prema odluci Hrvatske obrtničke komore mjesečni iznos doprinosa utvrđen je u visini od 18,00 kuna. Iznosi utvrđeni odlukama područnih obrtničkih komoa i udruženja se razlikuju. Točne iznos moguće je utvrditi iz Izvatka iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori (NN 41/06), http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/3314.htm.

Mjesečni iznos predujma komorskog doprinosa od dohotka/dobiti za tekuću godinu utvrđuje obrtnik sam, prema godišenjem obračunu komorskog doprinosa od dohotka/dobiti za proteklu godinu.

Koja je razlika između obaveze komorskog doprinosa u paušalnom obliku i komorskog doprinosa od dohotka/dobiti?

Komorski doprinos u paušalnom iznosu plaće se u iznosu određenom odlukama udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Hrvatske obrtničke komore. Uplata se vrši u zbrojenom iznosu, od čega se na HOK odnosi 18,00 kuna, a ostalo se raspoređuje na područne komore i udruženja obrtnika, ovisno o sjedištu obrtnika. Plaćanje se vrši kvartalno, do 15-tog dana u mjesecima: veljači, svibnju, kolovozu i studenome.

Komorski doprinos od dohotka/dobiti plaća se po stopi od 0,40% od ostvarenog dohotka/dobiti, s time da se tijekom godine uplaćuje predujam na temelju prošlogodišnjeg dohotka/dobiti, a po isteku godine sastavlja se konačni obračun, zajedno s poreznom prijavom. Predujmovi doprinosa od dohotka/dobiti uplaćuju se polugodišnje, tj. do 31. ožujka za prvo polugodište i do 30. rujna za drugo polugodište tekuće godine. Razlika po godišnjem obračunu uplaćuje se u rokovima propisanim za plaćenje poreza na dohodak/dobit.

Plaćanje komorskog doprinosa propisano je Odlukom o obveznicima, osnovici, visini, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (NN 1/02, 158/02, 204/03, 41/06). Detalji o visini komorskog doprinosa u paušalnom iznosu mogu se naći u Izvatku iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2004. godinu, objavljenom u NN 41/06 http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/3314.htm.

Koji propis regulira obvezu i visinu plaćanja komorskog doprinosa?

Osnovni propisi koji reguliraju obvezu plaćanja komorskog doprinosa su:

Zakon o obrtu (Narodne novine 49/03, 68/07, 79/07)

Odluka o obveznicima, osnovici, visini, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (‘Narodne novine’ br. 1/02, 158/02, 204/03).

Na koji žiro-račun trebam platiti svoju obvezu komorskog doprinosa?

Komorski doprinos u paušalnom iznosu i od dohotka/dobiti uplaćuje se u korist žiro računa grada/općine.

Popis žiro računa može se pronaći u Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN 201/03, 49/04) http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/3213.htm i http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/1130.htm ili zatražiti u svom udruženju obrtnika, prema sjedištu obrta.

Najlakše je izvršiti pravilnu uplatu komorskog doprinosa plaćajući uplatnicom koju na vrijeme za svaki rok uplate dostavlja Porezna uprava.

Da li se komorski doprinos plaća za sezonske obrte tijekom čitave godine?

Da. Obveza plaćanja komorskog doprinosa za sezonske obrte tijekom cijele godine propisana je u članku 5. Odluke o obveznicima, osnovici, visini, stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori.