Doprinosi

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Koji propisi reguliraju plaćanje obveznih doprinosa?

Navedeno područje regulirano je Zakonom o doprinosima (Narodne novine br. 84/08, 152/08 i 94/09), te Pravilnikom o doprinosima (Narodne novine br. 2/09, 9/09 i 97/09), Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2011. godinu (Narodne novine br. 133/10).

Predmetne propise moguće je pronaći na Internet stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje http://www.mirovinsko.hr.

Koja su moja prava s osnova plaćanja obveznih doprinosa?

Temeljem uplate obveznih doprinosa ostvarujete pravo na mirovinu (starosna, invalidska, prijevremena, obiteljska mirovina), isplatu naknade zbog tjelesnog oštećenja, profesionalnu rehabilitaciju, te pravo na zdravstvenu zaštitu.

Na koju osnovicu i po kojoj stopi se vrši obračun obveznih doprinosa za 2011. godinu ?

Iznos mjesečnih osnovica utvrđuje kao umnožak iznosa prosjećne plaće ( 7.657,00 kn) i koeficijenta za izračun osnovica sukladno Naredbi o osnovicama za obvezna osiguranja u 2011. godini (Narodne novine, br. 131/10).

1. Obrtnici koji su obveznici obračuna obveznih doprinosa temeljem Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.)

mjesečna osnovica 4.977,05 kn
koeficijent 0,65
mirovinsko osiguranje I i II stup (15% + 5%) 995,41 kn
zdravstveno osiguranje (15%) 746,56 kn
ozljede od profesionalne bolesti (0,5%) 24,89 kn
ukupno mjesečno 1.766,86 kn

2. Obrtnici i slobodna zanimanja koji plaćaju porez na dohodak paušalno

mjesečna osnovica 3.062,80 kn
koeficijent 0,40
mirovinsko osiguranje I i II stup (15% + 5%) 612,56 kn
zdravstveno osiguranje (15%) 459,42 kn
ozljede od profesionalne bolesti (0,5%) 15,31 kn
ukupno mjesečno 1.087,29 kn

3. Ako obveznik obavlja djelatnost uz radni odnos

U navedenom slučaju doprinose utvrđuje rješenjem po godišnjem obračunu nadležna ispostava Porezne uprave Republike Hrvatske. Osnovicu za obračun čini ostvareni dohodak, i to najviše do iznosa od 59.724,60 kn.

4. Obrtnici koji su obveznici obračuna obveznih doprinosa temeljem Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04.), a osnovica za obračun im je poduzetnička plaća

mjesečna osnovica 8.422,70 kn
koeficijent 1,1
mirovinsko osiguranje I i II stup (15% + 5%) 1.684,55 kn
zdravstveno osiguranje (15%) 1.263,41 kn
ozljede od profesionalne bolesti (0,5%) 42,11 kn
ukupno mjesečno 2990,07 kn

Obrt obavljam uz radni odnos, da li sam dužan platiti obvezne doprinose od obavljanja djelatnosti?

Temeljem čl.185. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08, 152/08 i 94/09) dužni ste plaćati obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji, prema propisima o porezu na dohodak, od druge djelatnosti utvrđuje dohodak jest dohodak ostvaren u poreznom razdoblju – razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak i ostalih umanjenja dohotka prema propisima o porezu na dohodak i posebnim propisima.

Godišnja osnovica može iznositi najviše do umnoška iznosa prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12.
U 2011. godini najviša osnovica iznosi 59.724,60 kn.

Tko donosi rješenje o obvezi plaćanja?

Rješenje o obvezi plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja donosi nadležna ispostava Porezne uprave na temelju podatka o stjecanju svojstva osiguranika što ga utvrđuju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Iznimno od gore navedene odredbe, rješenje o obvezi plaćanja doprinosa donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, time da je isto dužno dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

U kojem roku nastupa zastara naplate potraživanja po osnovi uplate obveznih doprinosa ?

Temeljem članaka 229.-234. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08, 152/08 i 94/09) postoji relativni i apsolutni rok zastare potraživanja tijekom kojeg nadležna ispostava Porezne uprave Republike Hrvatske ima pravo na obračunavanje obveznih doprinosa, pokretanje prekršajnog postupka, naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.

Relativni rok zastare potraživanja za naplatu obveznih doprinosa nastupa istekom pet godina, a apsolutni rok istekom deset godina od dana kada je zastara počela teći. Postupak utvrđivanja zastare provodi Porezna uprava o čemu donosi rješenje.