Zatvaranje obrta

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Poslovanje obrta nakon smrti vlasnika

Nakon smrti obrtnika obrtnica se može prenijeti na njegove nasljednike (članak 27. stavak 1. Zakona o obrtu NN 49/03, 68/07 i 79/07).

Nasljednici mogu nastaviti voditi obrt putem poslovođe koji mora ispunjavati uvjete stručne spreme, te zdravstvene uvjete, te joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ne smije biti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti. (Članak 27. stavak 2.).

Nakon smrti obrtnika supružnik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrta kao privremeni poslovođa. Privremeni poslovođa mora ispunjavati gore navedene usvjete. A odluku o nastvaku vođenja obrta do prijenosa obrta, obrtnici su dužni prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo u roku od 30 dana od dana smrti. Privremeni poslovođa upisuje se u obrtni registar, te je dužan voditi obrt pažnjom dobrog gospodarstvenika za račun nasljednika umrlog obrtnika. Ako privremeni poslovođa postupi protivno odredbama Zakona o obrtu odgovara svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem.

Ako nasljednici žele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužni su to prijaviti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba, u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka. Uz navedenu se prijavu mora priložiti:

  • izvod iz knjige umrlih,
  • pravomoćna sudska odluka o nasljeđivanju,
  • dokaze o ispunjavanju općih uvjeta, da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to zakkonom propisano, uvjeta stučne spreme, te da im pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i posebnog uvjeta, da imaju položen stručni ili majstorski ispit ako se radi o vezanom obrtu.

Županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i nastavak vođenja obrta u obrtni registar. (Članak 29.)

Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili djeca, propuste rok od 30 dana, gube pravo na prenošenje obrta, a obrt prestaje po sili Zakona.

Što ako nisam počeo obavljati djelatnost godinu dana po otvaranju obrta?

Sukladno Zakonu o obrtu (NN 49/03, 68/07 i 79/07) članak 38, ako obrtnik ne započne obavljati obrt u roku godine dana od dana izdavanja obrtnice, obrt mu prestaje po sili zakona.

U tom slučaju, nadležni županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba, donosi Rješenje o prestanku obrta po sili zakona. Isto rješenje, navedeni ured šalje na adresu obrtnika, a po službenoj dužnosti obaviješteni su i drugi relevantni uredi vezano uz obveze po obrtu. Rješenja se uglavnom izdaju prema sugestijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a temeljem programa kojim su navedeni uredi povezani sa Ministarstvom.

Međutim, budući se radi o relativno novom programu, u kojem su mogući propusti, savjetujemo obrtnike da ne čekaju da im se obrt automatski ugasi po sili zakona nakon godine dana, već da se jave u nadležne urede radi izdavanja rješenja, budući da mu obveze po obrtu traju dok se rješenje ne donese.

Zatvaranje obrta – kako se zatvara obrt, gdje se zatvara obrt?

Županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba, koji izdaje obrtnicu, vrši i odjavu obrta, odnosno rješenjem utvrđuje prestanak obrta i po pravomoćnosti rješenja briše obrt iz obrtnog registra. Prestanak obrta utvrđuje se danom navedenim u odjavi, koja se podnosi Uredu za gospodarstvo odnosno Uredu Grada Zagreba (čl 36 i 37 Zakona o obrtu- NN 49/03, 68/07 i 79/07).

Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavu obrta obrtnik je dužan priložiti obrtnicu.

Obrt se ne može odjaviti unatrag, osim ako je obrtnik ostvario pravo na invalidsku mirovinu pa se prestanak obrta odjavom utvrđuje danom pravomoćnosti rješenja o ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu. (čl 37, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, NN 68/07)

Sve detaljnije informacije, kao i potrebne dokumente i obrasce može se dobiti u županijskom uredu za gospodarstvo odnosno uredu Grada Zagreba koji je izdao obrtnicu.