Otvaranje obrta

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Registracija obrta i obrtni registar?

Za registraciju obrta potrebno je obratiti se županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu Grada Zagreba, na čijem području će biti sjedište obrta, gdje se mogu dobiti i potrebni obrasci za prijavu obrta, te ostale informacije vezano za otvaranje i poslovanje obrta. (Članak 9. Zakona o obrtu, NN 77/93, 90/96, 64/01, 49/03, 68/07 i 79/07).

Obrt se upisuje u Središnji obrtni registar na temelju izdatog rješenja nadležnog ureda. Obrtni registar je javan (čl 10. Zakona o obrtu)

Propisi kojima su propisani uvjeti otvaranja obrta?

Opće uvjete za otvaranje obrta propisuju:

 • Zakon o obrtu
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
 • Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama
 • Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati kao sezonski obrt
 • Zakon o gradnji

Posebne uvjete propisuju zakkoni koji uređuju obavljanje pojedine djelatnosti, od kojih izdvajamo:

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana
 • Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja
 • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima
 • Zakon o turističkoj djelatnosti
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje
 • Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija
 • Zakon o trgovini
 • Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonicama
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
 • Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
 • Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele dopusnica za međunarodni slobodni prijevoz tereta
 • Zakon o gradnji
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o morskom ribarstvu
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu
 • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
 • Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Zakon o veterinarstvu
 • Zakon o zaštiti bilja

Troškovi izdavanja obrtnice?

Sukladno Rješenju o utvrđivanju cijene obrtnice (NN 100/2007),cijena obrtnice je 200,00 kuna.

Troškovi otvaranja obrta iznose oko 470,00 kuna, a svi ostali troškovi ovise o djelatnosti kojom se obrtnik želi baviti.

Plaćanja cijene obrtnice oslobođene su:

 • Fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko planinskim područjima i Zakonom o otocima.
 • Fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, branitelji kao i osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža.
 • Fizičke osobe koje temeljem Programa zapošljavanja, poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i sprječavanja sive ekonomije u turizmu -‘Poticaj za uspjeh’ registriraju obrt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima vrste: hoteli, pansioni, aparthoteli ili kampovi, kapaciteta ne većeg od 40 soba ili 20 apartmana ili 100 kamp jedinica.

U slučaju zajedničkog obavljanja obrta za jednu izdanu obrtnicu plaća se iznos iz stavka 1. ovog članka.

Za svaku sljedeću izdanu obrtnicu plaća se 60,00 kn.

Da li ista fizička osoba može registrirati više obrta ?

Članak 35a, st 1 i 5, Zakona o obrtu (Narodne novine, br. 49/03, 68/07 i 79/07), propisuje sljedeće:

1. Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt

2. Radi obavljanja gospodarske djelatnosti jedna fizička osoba može obavljati više zajedničkih obrta.

Dakle, takva odredba Zakona omogućuje da jedna osoba bude istovremneo vlasnik više obrta. Isto tako, ta mogućnost postoji i kod instituta nasljeđivanja obta ukoliko je nasljednik ujedno i vlasnik već postojećeg obrta. Slijedom navedenog, Zakon eksplicite ne zabranjuje otvaranje dva ili više obrta od strane iste fizičke osobe.

Da li umirovljenici mogu obavljati obrt?

Umirovljenici mogu obavljati obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta, mirovina će biti stavljena u mirovanje.

Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine se obustavlja. Iznimno, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ne obustavlja se isplata te mirovine. (Članak 90. stavak 4. Zakona o mirovinskom osiguranju NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08, 121/10, 130/10, 139/10, 61/11, 114/11).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (NN 68/07 i 79/07), koji je stupio na snagu 10. srpnja 2007, dodani su članci 1.b, 1.c, i 1.d, koji uređuju obavljanje djelatnosti kao domaće radinosti ili kao sporednog zanimanja na način koji pogoduje umirovljenicima.

Umirovljenici obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju te im se ne obustavlja isplata mirovine.