Lokalni propisi

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Koji propisi na razini općine, odnosno grada reguliraju obvezu, visinu i rokove za plaćanje komunalne naknade za poslovni prostor?

Osim Zakona o komunalnom gospodarstvu, općine odnosno gradovi svojim odlukama utvrđuju pitanje plaćanja komunalnih naknada, a za poslovni prostor vlasnici samostalno utvrđuju visinu s osnova vlasništva.

Detaljnije informacije vidjeti na:

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 26/03-pročišćeni tekst
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu NN 82/04
Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu NN 110/04
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96,73/00,114/01

Koji propisi reguliraju plaćanje komunalnog doprinosa kod izgradnje novog ili dogradnje postojećeg poslovnog prostora?

Plaćanje komunalnog doprinosa kod izgradnje novog ili dogradnje postojećeg poslovnog prostora regulirano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04), a u skladu s kojim predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (gradsko ili općinsko vijeće) donosi odluku o komunalnom doprinosu.

Odlukom se utvrđuju:

  • područja zona u gradu, odnosno općini, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja,
  • jedinična vrijednost komunalnog dopirnosa određena u kunama po m3 građevine za pojedine zone,
  • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
  • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslovađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
  • izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpupnog ili djelomičnog oslovađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se dorpinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na priješnju građevinu.

Primjer: Odluka o komunalnom dorpinosu za područje grada Zaprešića objavljena je u Glasniku Zagrebačke županije br. 7/97.

Izvor: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03, 82/04, 110/04,178/04)

Više informacija dostupno je na Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva