Posebni porezi

Zadnja izmjena: 02.11.2011

Poseban porez na bezalkoholna pića

Porezni obveznik: Obrtnik koji proizvodi ili daje proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun, te obrtnik koji u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima bezalkoholna pića, osim obrtnika i količine koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.

Bezalkoholna pića su osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića, i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namjenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu.

Proizvođačima bezalkoholnih pića smatraju se pogoni i postrojenja za proizvodnju, obradu, uskladištenje i punjenje bezalkoholnih pića, skladišta za sastojke namijenjene proizvodnji i obradi bezalkoholnih pića kao i za natočena bezalkoholna pića, radionice za održavanje pogona i upravu, potom prostorije i površine za manipulaciju i transport te druge s njima povezane površine i uređaji ako se koriste u svrhu proizvodnje bezalkoholnih pića.

Uvoznikom bezalkoholnih pića smatra se fizička ili pravna osoba koja uvozi bezalkoholna pića u količini većoj od količine bezalkoholnih pića koja je oslobođena od plaćanja carine.

Porezna osnovica: Hektolitar proizvedenog ili uvezenog bezalkoholnog pića. Kad se bezalkoholna pića isporučuju u drugim mjernim jedinicama, isporučene se količine radi obračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića, preračunavaju u hektolitre.

Svota poreza: 40,00 kuna po hektolitru.

Poseban porez na kavu

Porezni obveznik

Obveznik posebnog poreza na kavu je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun daje proizvoditi kavu – proizvođač, uvozi, unosi ili prima kavu na području Republike Hrvatske.

Predmet oporezivanja i visina posebnog poreza

Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi, unosi ili proizvodi na području Republike Hrvatske.
U tablici je navedeno što se smatra kavom, iznos posebnog poreza na kavu i porezna osnovica na koju se isti obračunava:

Vrsta kave-proizvodi od kave Iznos poreza po 1 kg neto mase
– nepržena kava iz tarifne oznake KN 0901 11 i KN 0901 12 5,00 kn
– pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22 6,00 kn
– kavine ljuske i opne iz tarifne oznake KN 0901 90 10 15,00 kn
– ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11 20,00 kn
– nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90
– mješavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kave s prženom cikorijom i ostalim prženim nadomjescima kave ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifne oznake KN 2101 11 i KN 2101 30
– pripravci na osnovi ekstrakta, esencija i koncentrata od kave ili na osnovi kave iz tarifnih oznaka KN 2101 12 i pripravci što sadrže kavu, ekstrakte esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 1806 90 70
– napitci i bezalkoholna pića što sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz tarifne oznake KN 2202.
60,00 kn/1 kg neto mase kave sadržane u gotovom proizvodu

Kavom se ne smatra čokolada, proizvodi slični čokoladi, kremproizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, prašci za pudinge i kreme s dodatkom kave, kao ni alkoholna pića s dodatkom kave.

Poseban porez na luksuzne proizvode

Porezni obveznik: Obrtnik koji je proizvođač i uvoznik luksuznih proizvoda.

Predmet oporezivanja su slijedeći luksuzni proizvodi:

1. nakit i srodni proizvodi, 2. satovi, 3. odjeća i obuća od krzna i od kože reptila, 4. pirotehnički proizvodi za vatromete, 5. oružje, 6. ostalo.

Porezna osnovica je prodajna vrijednost proizvoda. Prodajna vrijednost je prodajna cijena bez PDV-a.

Porezna stopa iznosi 30% od porezne osnovice.

Posebni porezi – trošarine

Posebnim porezima, tzv. trošarinama oporezuju se slijedeći proizvodi:

  • naftni derivati
  • duhanski proizvodi
  • pivo
  • bezalkoholna pića
  • alkohol
  • osobni automobili i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
  • kava
  • luksuzni proizvodi.

Porezni obveznici su proizvođači i uvoznici navedenih proizvoda. Posebni se porez u prometu plaća samo jedanput i to najčešće u prvom prometu, pro uvozu (porez obračunava carinarnica) ili pri prvoj prodaji na veliko ili malo, odnosno pri prodaji iz proizvodnje.

Posebni porezi na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Porezni obveznik posebnog poreza na određene osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove je obrtnik uvoznik (krajnji korisnik za čiji se račun obavlja uvoz proizvoda) ili obrtnik proizvođač motornih vozila, motocikla, plovila i zrakoplova.

Porezni obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je obrtnik kupac ili stjecatelj upotrebljavanih osobnih automobila, motocikla, plovila i zrakoplova.

Nastanak porezne obveze:

Porezna obveza posebnog poreza na određene osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskog duga, a kod proizvođača u trenutku isporuke.

Porezna obveza posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova nastaje u trenutku kupnje ili stjecanja. Porezni obveznik posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova mora u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja prijaviti nastanak porezne obveze ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu.