Lokalni porezi

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Lokalni porezi, tko ih propisuje i za što služe?

Lokalni porezi utvrđuju se temeljem Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne samouprave, a služe za financiranje lokalnih potreba.

Županijski porezi su:

  • porez na nasljedstva i darove,
  • porez na cestovna motorna vozila,
  • porez na plovila,
  • porez na automate za zabavne igre.

Gradski ili općinski porezi:

  • prirez poreza na dohodak,
  • porez na potrošnju,
  • porez na kuće za odmor,
  • porez na tvrtku ili naziv,
  • porez na korištenje javnih površina,

http://www.porezna-uprava.hr/ (Porezni sustav Republike Hrvatske)

Porez na automate za zabavne igre

Obveznik je pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Pod automatima se smatraju se automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon s pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

Pod zabavnim klubovima smatraju se prostori u kojima se priređuju zabavne igre na automatima za zabavu, a čija površina ne može biti manja od 30 m i u kojima mora biti postavljeno najmanje 5 automata za zabvne igre.

Svota poreza iznosi 100 kn mjesečno po aparatu.

Porez na automate za zabavne igre ne plaća se na automate za zabavu vrste biljar ako imaju na vidnom mjestu istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza.

To je prihod županijskog proračuna i proračuna Grada Zagreba.

Porez na korištenje javnih površina

Obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina su pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Što se smatra javnom površinom propisuje općina ili grad.

Način plaćanja, visinu poreza te uvjete opd kojim se isti plaća propisuje općina ili grad svojom odlukom. Istom odlukom se propisuje što se smatra javnom površinom.

Najčešći slučaj korištenja javnih površina imamo kod ugostiteljskih djelatnosti i to osobito u ljetnom periodu, zatim od strane priređivača raznih zabavnih sadržaja kao luna park, cirkusi i sl.

Porez na plovila

Plovilo je brod (jahta ili brodica) i čamac unutarnje plovidbe koji služe razonodi, športu ili rekreaciji.

Porezni obveznik je obrtnik vlasnik plovila.

Porez na plovila ne plaća se na plovila kojima se obavlja registritana djelatnost i brodice u vlasništvu domicilnog stanovništva na otocima koje služe za nužnu organizaciju života i održavanje posjeda na otocima.

Predmet oporezivanja je plovilo prema dužini iskazanoj u metrima, s kabinom ili bez kabine, te snazi motora iskazanoj u kW.

Porez na plovila je prihod proračuna županije ili Grada Zagreba prema sjedištu poreznog obveznika.

Porez na potrošnju

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Porezni obveznik je obrtnik koji pruža ugostiteljske usluge.

Porezna osnovica je cijena pića što se proda u ugostiteljskim objektima.

Obračun i način plaćanja uređuje se odlukom grada, odnosno općine.

Stopu poreza na potrošnju propisuje grad, odnosno općina, a ne može biti veća od 3%.

Porez na potrošnju je prihod grada, odnosno općine na čijem području je obavljena prodaja pića, odnosno gdje je ugostiteljski objekt.

Porez na tvrtku

Temeljem članka 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne Novine br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu koji propisuje općina ili grad, a ne može iznositi više od od 2.000,00 kn po svakoj tvrtki ili nazivu.

Obrtnik koji u svom sastavu ima poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice), obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Obrtnik koji ne obavlja djelatnost ne plaća porez na tvrtku ili naziv.

Porez na cestovna motorna vozila

Porezni obveznik je vlasnik registriranog osobnog automobila i motocikla.

Porez na cestovna motorna vozila ne plaća se na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila (do 10 godina starosti vozila):

Ako je snaga motora Plaća se u kunama
preko kw do kw do 2 godine
starosti
od 2 do 5 godina starosti od 5 do 10
godina starosti
55 300,00 250,00 200,00
55 70 400,00 350,00 250,00
70 100 600,00 500,00 400,00
100 130 900,00 700,00 600,00
130 1.500,00 1.200,00 1.000,00

Porez na cestovna motorna vozila je prihod proračuna županije ili Grada Zagreba prema prebivalištu poreznog obveznika.

Prirez porezu na dohodak

Prirez porezu na dohodak izračunava se tako da se utvrđena svota poreza na dohodak pomnoži s propisanom stopom prireza.

Porezni obveznik poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u gradu ili općini ako je gradskom ili općinskom odlukom propisana obveza plaćanja prireza.

Porezna osnovica je svota poreza na dohodak.

Porezne stope prireza na dohodak mogu biti:

1) Općina po stopi do 10%

2) Grad ispod 30.000 stanovnika po stopi do 12%

3) Grad iznad 30.000 stanovnika po stopi do 15%

4) Grad Zagreb po stopi do 30%.