Carina

Zadnja izmjena: 02.11.2011

Da li za pravne osobe postoji obveza upisa u registar carinskih obveznika?

Za pravne osobe registrirane na trgovačkom sudu ne postoji obveza podnošenja zahtjeva za upis u registar carinskih obveznika odnosno dobivanja odobrenja od Carinske uprave.
Državni zavod za statistiku dostavlja Carinskoj upravi podatke o pravnoj osobi iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Ti podaci sadrže MB subjekta i ostale podatke o pravnoj osobi koji se automatski preuzimaju.

Koja roba podliježe posebnim dozvolama za uvoz/izvoz?

Radi izvršavanja međunarodnih ugovora, osiguranja državne sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka te zaštite prirode, okoliša i neobnovljivih prirodnih bogatstva Republike Hrvatske, zaštite javnog morala, nadzora izvoza i uvoza kulturnih dobara i kulturnih predmeta sukladno posebnim propisima i pojedinih plemenitih kovina, određena se roba može izvoziti i uvoziti na temelju dozvola.
Robu koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola te postupak izdavanja dozvola propisan je Uredbom o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( Narodne novine br. 77/2010).

Koja roba podliježe posebnom porezu prilikom uvoza?

Uz postojeća davanja koja se plaćaju pri uvozu (carina, PDV pri uvozu), za uvoz određene robe plaća se i poseban porez koji povećava ukupna davanja uvoznika.
Poseban porez se plaća na uvoz:

  • osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova
  • bezalkoholnih pića
  • kave
  • luksuznih proizvoda (nakit, satovi i sl.)

Postupak carinjenja robe u putničkom prometu

Sva roba unesena u carinsko područje Republike Hrvatske podliježe mjerama carinskog nadzora i provjere od trenutka njezina ulaska na carinsko područje Republike Hrvatske. U putničkom prometu primjenjuje se pojednostavnjeni način prijavljivanja (deklariranja) robe pri prijelazu državne granice, i to u obliku usmenoga prijavljivanja.
Ako za robu ne važi oslobođenje od plaćanja carine, a vrijednost robe ne prelazi 5.000 kn, putnik plaća carinu po jedinstvenoj carinskoj stopi od 10%, porez na dodanu vrijednost po stopi od 23%, a kod nekih proizvoda (kava, bezalkoholna pića) plaća se i posebni porez.
Međutim, kada se radi o robi čija vrijednost prelazi 5.000 kn, ne može se primijeniti jedinstvena stopa od 10%, već se carina obračunava po stopi propisanoj carinskom tarifom.

Što je potrebno za obavljanje poslova uvoza i izvoza robe?

Obrtnici mogu obavljati poslove uvoza i izvoza robe. Kako bi mogli izvoziti i uvoziti robu potrebno je da podnesu pismeni zahtjev za upis u registar carinskih obveznika putem Ministarstva financija – Carinska uprava RH – Središnji ured – Alexandera von Humboldta 4, 10 000 Zagreb. Detaljne informacije o postupku podnošenja zahtjeva za upis u registar carinskih obveznika možete dobiti putem govornog automata pri Ministarstvu financija – Carinskoj upravi RH – Središnji ured (tel. 01/6211-300, faks 01/6211-012, www.carina.hr).
Zahtjev za upis u registar carinskih obveznika mora sadržavati slijedeće podatke:
Ime i prezime poreznog obveznika:
MBG (OIB) poreznog obveznika:
Šifra djelatnosti:
Datum izdavanja rješenja o obrtu:
Žiro-račun:
Matični broj obrta:

Predmetnom zahtjevu također je potrebno priložiti:
– zadnje rješenje o obrtu ovjereno kod javnog bilježnika
– preslik obrtnice
– preslik kartona deponiranih potpisa
– preslik ugovora s bankom o platnom prometu u zemlji

Ukoliko se zahtjev podnosi direktno-osobno u Carinsku upravu, ne treba ovjeravati kod javnog bilježnika presliku rješenja o obrtu, već se daje na uvid original rješenja.

Zašto je važno podrijetlo za robu koja se uvozi iz zemalja EU-a te kojim dokumentima se to dokazuje?

Podatak o podrijetlu robe je potreban radi dobivanja povlaštenog statusa prilikom carinjenja, a ostvaruje se samo u međunarodnoj razmjeni sa zemljama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o slobodnoj trgovini.
Prilikom uvoza robe iz zemalja EU-a primjenjuju se odgovarajuće, u pravilu niže, carinske stope koje uvoznik ostvaruje temeljem dokaza o podrijetlu robe:

  • certifikat EUR.1 (popunjava ga izvoznik, ovjerava i potpisuje carinarnica) koji se podnosi uz račun

ili

  • izjava na računu (izjavu na računu može dati bilo koji izvoznik za vrijednost robe na računu do 6.000,00 eura po jednoj pošiljci ili ovlašteni izvoznik bez obzira na vrijednost robe)