Programi poticanja

Zadnja izmjena: 01.11.2011

Ima li poticaja za osnivanje obrta?

U cilju razvoja malog i srednjeg poduzetništva Vlada RH unatrag nekoliko godina potiče osnivanje i razvitak poduzetničkih djelatnosti bespovratnim potporama te subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite u suradnji s ministarstvima i JLS. Korisnici su obrti, trgovačka društva, zadruge. Detaljnije informacije o uvjetima,načinu korištenja poticaja i potpora, te rokovima mogu se dobiti na adresi:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za obrt
Zagreb, Ul. Grada Vukovara 78
Telefon:61 06 493
http://www.mingorp.hr

Kako se dokazuje “namjenska potrošnja sredstava” u fazi podnošenja zahtjeva za odobravanje potpora Ministarstva gospodarstva?

Na temlju raspisanih javnih poziva Ministarstva gospodarstva za odobravanje državnih potpora (nepovratnih sredstava), u većini slučajeva već je prilikom podonošenja zahtjeva za potporu potrebno opravdati svrhu korištenja odobrenih sredstava.

Kako bi povjerenstva kod odlučivanja o odobravanju potpora mogla procijeniti usklađenost zahtjeva sa propisanim i objavljenim uvjetima potrebno je priloženom dokumentacijom dokazati da će se odobrene potpore utrošiti upravo za one namjene za koje je javni poziv objavljen. U tu svrhu kao dokaz služe računi, ugovori ili ponude. Npr. za kupnju strojeva ili opreme može se priložiti predračun ili ponuda, a za usluge uređenja radionice ili konzultantskih usluga također ugovor.

Svakim javnim pozivom, a zatim i odlukom o odobrenju potpore određuje se korisniku potpore obveza podnošenja izvješća o opravdanom utrošku sredstava potpore. Uz izvješće prilaže se konačni dokument kojim se dokazuje svrha u koju su odobrena sredstva utrošena (ugovor ili račun), te dokaz o izvršenom plaćanju (npr. izvadak žiro računa).

Potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

Pravilnikom o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (NN, 46/11) propisuju se uvjeti i načini za ostvarivanje prava na potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi u okviru mjera ruralnog razvoja što podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem javnog natječaja za dodjelu potpore za kapitalna ulaganja.

Odluku o raspisivanju Natječaja donosi ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Natječaj raspisuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Natječajem se određuju rokovi, uvjeti i potrebna dokumentacija za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« te na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i Agencije (www.apprrr.hr).

Korisnici sredstava potpore za kapitalna ulaganja su poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a te pravne osobe registrirane za otkup, čuvanje, doradu i distribuciju poljoprivrednih proizvoda.

Podnositelj prijave potpore za kapitalna ulaganja u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi koji su prihvatljivi za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi:

1. kod kupovine uzgojno valjanih grla stoke prihvatljivi su troškovi kupnje stoke (uključujući troškove transporta) a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

2. kod kupovine novih strojeva i mehanizacije prihvatljivi su troškovi kupnje (uključujući troškove transporta), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

3. kod opremanja objekata i ugradnje opreme (u objekt ili vozila) prihvatljivi su troškovi kupnje nove opreme (uključujući troškove transporta i montaže/ugradnje), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;

4. kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije građevinskih objekata prihvatljivi su troškovi:

a) nabave novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključujući troškove transporta) sukladno građevinskom projektu, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača, te troškovi priključaka (električna energija, voda, plin),

b) troškovi izvođenja radova sukladno građevinskom projektu (uključujući pripremne, građevinske, instalaterske radove, troškove montaže na objektu ili troškove izvođenja radova na licu mjesta, te troškove transporta), a prema računima ili ugovorima za obavljene radove izdanih od dobavljača;

5. kod podizanja nasada prihvatljivi su troškovi za podizanje voćnjaka i maslinika koji su površinom veći od 0,5 ha i za podizanje vinograda koji su površinom veći od 0,25 ha za: kupnju certificiranog sadnog materijala, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, protugradnih mreža i sustava za zaštitu od mraza, postavljanja sustava za navodnjavanje, protugradnih sustava i sustava za zaštitu od mraza, te izgradnja akumulacija i kopanje bunara.

Troškovi na računima ili ugovorima mogu biti izraženi u kunama ili stranoj valuti.

Troškovi koji nisu prihvatljivi za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi:

1. kupnja nekretnina;

2. nabava rabljene opreme, strojeva i poljoprivredne mehanizacije;

3. nabava građevinskih strojeva i cestovnih vozila (vozila za prijevoz osoba i tereta);

4. nabava stoke koja nije uzgojno valjana;

5. troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova;

6. troškovi poslovanja osoba, uključujući troškove održavanja i najma;

7. bankovni troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;

8. troškovi konverzije; troškovi tečajnih razlika i naknada;

9. troškovi pristojbi javne uprave (opći upravni troškovi, troškovi najma opreme, strojeva i prostorija, plaće zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora);

10. troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu;

11. plaćanje u naturi, troškovi vlastitog rada;

12. izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi;

Najniži iznos ulaganja koji se može odobriti za potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi iznosi 50.000,00 kuna, a najviši 10.000.000,00 kuna.

Za isti projekt, odnosno kapitalno ulaganje, korisnik može potporu ostvariti samo jednom.

Korisnik koji je ostvario pravo na sredstva državne potpore za kapitalna ulaganja ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te je dužan održavati ga u svrsi i funkciji 5 godina od datuma Odluke o odobrenju isplate.

Podnositelj kojemu je izdana Odluka o odobrenju potpore za kapitalno ulaganje podnosi zahtjev za isplatu potpore Agenciji po završetku ulaganja, zajedno s dokumentacijom propisanom Natječajem.

U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, Agencija izdaje Odluku o odobrenju ili odbijanju isplate podnositelju koji je udovoljio ili nije udovoljio uvjetima ovoga Pravilnika i Natječaja.

Ukoliko je odobrena isplata, Agencija isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika u roku 60 dana od dana njenog donošenja.

Inspekcijski nadzor nad korisnicima potpore provodi poljoprivredna inspekcija nakon donošenja Odluke o odobrenju isplate.

Ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario sredstva potpore, Agencija će od korisnika, zahtijevati povrat isplaćenih sredstava.

Sredstva se moraju vratiti u roku od 15 dana od primitka odluke o povratu isplaćenih sredstava.

Zahtjevi za sredstva potpore koji su podneseni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješit će se sukladno odredbama prethodnog Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine« broj 140/09, 47/10, 61/10, 93/10 i 109/10).