Garancije

Zadnja izmjena: 01.11.2011

Koje su garancije plaćanja isporučenih dobara i usluga?

Za osiguranje naplate tražbina u domaćem prometu mogu biti: bjanko zadužnica, mjenica, ček, fiducijarno osiguranje, založnica, jamstvo, bankarska garancija.

Koji su instrumenti osiguranja povrata kredita (garancije)?

Instrumenti osiguranja povrata kredita najčešće se traže i koriste:

  • jamci
  • mjenice
  • zadužnice
  • hipoteka ili zalog na pokretnini
  • fiducijarni prijenos vlasništva.

Za kredite manjeg iznosa i kraćeg roka otplate najčešće se koriste jamci, mjenice i zadužnice, dok se za kredite većeg iznos i duljeg roka otplate traži se hipoteka ili fiducijarni prijenos vlasništva.
Kod hipoteke vlasništvo se ne prenosi na davatelja kredita nego se njegovo pravo upisuje u zemljišne knjige kao teret, dok kod fiducijarnog prijenosa vlasništva davatelj kredita postaje vlasnik nekretnine i upisuje se u zemljišne knjige kao vlasnik do povrata kredita.

Postoji li državna institucija za davanje garancije za kredite?

Radi davanja garancija za kredite poduzetnicima osnovana je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo-HAMAG. Njen je zadatak pomoći poduzetnicima koji imaju kvalitetan poslovni projekt, ali nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja, da dođu do kreditnih sredstava i realiziraju projekt.

Garancije se odobravaju prema uvjetima i pravilima propisanim posebnim programima, usvojenim od strane Vlade Republike Hrvatske. Programima je ograničen iznos kredita za koji se garancija može odobriti.

Uz garancije, poduzetnici mogu u Agenciji koristiti i potpore kao bespovratna sredstva za podmirenje dijela troškova kredita, kao što su npr. troškovi izrade poslovnog plana, procjene nekretnine ili police osiguranja.

Postupak dobivanja garancije započinje u odabranoj poslovnoj banci, koja je spremna odobriti kredit uz uvjet dobivanja garancije. Poduzetni – tražitelj kredita i poslovna banka zajednički podnose zahtjev Agenciji za odobravanje garancije.

Detaljnije informacije o garancijama mogu se dobiti na adresi:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
http://www.hamag.hr