Ruralni razvoj_Pravilnik_Osiguranje usjeva-životinja i biljaka_NN_109

Objavljeno: 30.11.2016

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio Pravilnik Osiguranje usjeva-životinja i biljaka_NN_109 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. »OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

U Pravilniku o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 135/15 i 78/16) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET iz članka 125. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) jednom godišnje u periodu od 1. listopada tekuće godine do 31. siječnja iduće godine.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravovaljani dokaz o visini ukupno plaćene premije osiguranja iz članka 3. podstavka 2. ovoga Pravilnika korisnik mora dostaviti najkasnije u roku od 5 mjeseci od isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu, izuzev pravovaljanog dokaza o visini ukupno plaćene premije osiguranja koju korisnik mora dostaviti u roku propisanim člankom 11. stavkom 4. ovoga Pravilnika«

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 109/16. a stupa na snagu 26.11.2016.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. »OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

U Pravilniku o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 135/15) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET iz članka 125. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) jednom godišnje u periodu od 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine.«

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama boj 78/16., a stupa na snagu 07.09.2016.

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio

 

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. »OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , a prema člancima 36. i 37. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

U okviru mjere M17, podmjere 17.1. iz stavka 1. ovoga Pravilnika, korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem tekstu: ARKOD sustav) i sustava za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi, ako je to primjenjivo.

Korisnik potpore je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15)

Korisnik potpore sukladno članku 37. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom.

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja, i to:

– nepovoljne klimatske prilike

– životinjske i biljne bolesti

– najezda nametnika

– okološni incidenti i/ili

– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11).

Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Sredstva potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) i iz proračuna Republike Hrvatske, od čega EPFRR sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Maksimalni intenzitet javne potpore iznosi 65 % plaćene premije osiguranja.

Maksimalni iznos potpore po korisniku u tijeku jedne kalendarske godine po pojedinoj pravnoj i fizičkoj osobi iznosi 75.000 eura u protuvrijednosti u kunama, obračunatoj prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15).

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET iz članka 125. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) jednom godišnje, u periodu od 1. travnja do 30. lipnja tekuće godine.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čini:

– PRILOG I. – »Popis bolesti životinja i zoonoza«

– PRILOG II. – »Izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

prav_rr_podmjera_17-1_osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka_nn_109

id-prav_rr_podmjera-17-1_osiguranje-usjeva_zivotinja-i-biljaka__nn_78

135-16-12-2015-2014-2020