RURALNI RAZVOJ – ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU – NATJEČAJ

Objavljeno: 23.11.2015

Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 106/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 

NATJEČAJ

za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 125/15 od 18.11.2015.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 8. Pravilnika.

Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio Pravilnika (Prilog VI).

IZNOS I UDIO POTPORE

1.Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

2.Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika i ovoga natječaja.

3.Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

4.Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska  unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU/PROMJENU/PREDUJAM/ISPLATU

1.Podnositelj dostavlja zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su Prilozi ovog natječaja.

2.Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

3.Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

4.Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

5.Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu II. natječaja. Dokumentacija se dostavlja na adresu navedenu u točki 5.(2) Natječaja.

6.Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 19. Pravilnika na temelju poziva na dostavu ponuda i u skladu s Uputom za objavu poziva na dostavu ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 8 mjeseci nakon donošenja odluke o prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III. natječaja.

7.Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji uređuju postupak javne nabave, u svrhu ispunjenja kriterija iz članka 19. Pravilnika i objavu Poziva za prikupljanje ponuda, moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu i Uputa za objavu poziva za prikupljanje ponuda dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.

U prilogu:

– natječaj