Ruralni razvoj: Podmjere 19-2__19-3__19-4_ID Pravilnika_NN_108

Objavljeno: 25.11.2016

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donio 

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014– 2020.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 47/16 , a stupa na snagu 28.05.2016. godine.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba

 1. Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«,
 2. Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i
 3. Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija«

unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede, a operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Vodič za korisnike je namijenjen korisnicima za podnošenje Zahtjeva za Podmjere 19.2, 19.3 i 19.4 iz Programa i nalazi se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Ruralno područje je cijelo područje Republike Hrvatske, osim naselja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Lokalna razvojna strategija (LRS)  se izrađuje za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Javna potpora dodjeljuje se u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem Natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.mps.hr).

Natječajem se dodjeljuju sredstva za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. za cjelokupno trajanje Programa.

Sastavni dijelovi ovoga Pravilnika su Prilozi od 1-10:

 1. Prilog I. – »Kriteriji odabira zahtjeva za potporu«
 2. Prilog II. – »Bodovi za izračun iznosa javne potpore«
 3. Prilog III. – »Popis naselja u Republici Hrvatskoj s više od 25.000 stanovnika«
 4. Prilog IV. – »Obvezni sadržaj i preporuke za izradu LRS«
 5. Prilog V. – »Kriteriji bodovanja za ocjenu kvalitete LRS«
 6. Prilog VI. – »Popis mjera i podmjera iz Programa koje se mogu provoditi kroz LRS«
 7. Prilog VII. – »Obrazac za informiranje o projektima transnacionalne suradnje«
 8. Prilog VIII. – »Označavanje aktivnosti sufinanciranih iz proračuna Europske unije«
 9. Prilog IX. – »Plan provedbe LRS«
 10. Prilog X. – »Izjava o korištenim potporama male vrijednosti«

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donio

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19. »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014– 2020.

U Pravilniku o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 47/16) u članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Aktivnosti tekućih troškova i animacije iz članka 57. ovoga Pravilnika, mogu započeti nakon sklapanja Ugovora, izuzev troškova plaće i naknada za zaposlenike LAG-a, najma i režijskih izdataka ureda LAG-a koji mogu započeti nakon zaprimanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a iz članka 19. ovoga Pravilnika.

U članku 65. stavcima 10. i 11. riječi: »sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a«.

U članku 66. stavku 3. riječi: »sklapanja Ugovora između odabranog LAG-a i Agencije za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.12.2016. godine.

47-20-05-2016-pravilnik 01-a_id-prav_rr_podmjere-19-2_19-3_19-4_leader_clld_nn_108

47-20-05-2016-pravilnik