REPROGRAMIRNJE NAPLATE POREZNOG DUGA

Objavljeno: 01.03.2012

Hrvatski sabor izglasao je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, a objavljen je u Narodnim novinama broj 25 od 28. veljače 2012. od kada počinje njegova primjena. Imajući u vidu stanja nelikvidnosti u koje je znatan dio poduzetnika dospio zbog poremećaja na tržištu u zemlji ali i utjecaja gospodarske krize na globalnoj razini, nametnula se potreba da se navedeni zakon donese…

Navodimo najznačajnije odredbe zakona kojim se omogućuje reprogramiranje naplate poreznog duga:

–       Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012., reprogramiranjem naplate poreznog duga ili otpisom duga s osnove kamata

–       Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. siječnja 2012. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

–       Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate  poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci, a prema uvjetima iz ovoga Zakona

–       Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga  poduzetnici mogu podnijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 29. ožujka 2012.)

–       Zahtjev sadrži:

– prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,

– osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,

– poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,

– razloge zbog kojih je nastao porezni dug,

– podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,

– podatke o povezanim društvima,

– podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,

– prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu

–       Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2012. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u razdoblju od 1. listopada 2008. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug

–       Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamate poduzetnici mogu podnijeti u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (do 30. travnja 2012.)

–       U skladu s ovim Zakonom kamate će se otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne računa prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.

O zahtjevu za otpis duga s osnove kamata odlučuje se rješenjem koje donosi Ministarstvo financija.