PROPISI

Objavljeno: 06.06.2012

1)     Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013.godine ostaje 2.814,00 kn. Objavljena je u NN  60/12, a iskazana je u bruto iznosu, te se utvrđuje za puno radno vrijeme (prema Zakonu o radu 40 sati tjedno). 

2)     Zakon o poticanju zapošljavanja objavljen je u NN  57/12 sa primjenom od 31. 05. 2012….

a)Prema zakonu, poslodavac može primiti na rad osobu bez radnog iskustva bez obzira na to je li stručni ispit ili radno iskustvo propisano kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. Poslodavac treba sklopiti pisani ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, uz odobrenje Zavoda za zapošljavanje.

Ugovor se može sklopiti na:

  • 12 mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski i drugi  studij,
  • 24 mjeseca za osobe u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnom propisu.

Moguće je da je to najavljivana mjera  zapošljavanja,  ali to iz teksta nije vidljivo.

b)Propisana je mogućnost rada na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi. Poslodavci mogu biti obrtnici  i pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizičke osobe nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku.

Pod poslovima u poljoprivredi smatraju se poslovi:

  • bilinogojstva koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu preradu i pakiranje.
  • stočarstva koji obuhvaća striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda,
  • ribarstva koje obuhvaća slatkovodno ribarstvo i jesenski izlov ribe u akvaturi, morsko ribarstvo, odnosno lov na plivarici i izlov tramatom, sortiranje i pakiranje ribe te skupljanje školjaka.

Na tim se navedenim poslovima mogu  zaposliti umirovljenici i osobe koje nisu u radnom odnosu niti obavljaju neku obrtničku djelatnost niti djelatnost slobodnog zanimanja, niti osobe koje su zaposlene temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Ne mogu se zaposliti ni osobe koje imaju utvrđenu opću nesposobnost za rad te osobe koje su osigurane na produženo osiguranje osim ako su osigurane na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, prilikom sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme.

Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže 90 dana tijekom kalendarske godine i ne mora biti u neprekidnom trajanju. Poslodavac je obvezan za te radnike kupnjom vrijednosnog kupona platiti dnevne doprinose za obvezna osiguranja obračunane na dnevnu osnovicu. Dnevna osnovica za obračun doprinosa iznosi  90,49 kuna (utvrđena dijeljenjem najniže osnovice za plaćanje doprinosa koja u 2012. iznosi 2.714, 60 kn podijeljena s 30 dana) . Na tu osnovicu obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje I.stup po stopi 15% i II. stup po stopi 5% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5% i doprinos za zapošljavanje po stopi 1,7%. Vrijednosni kupon prodaje tijelo državne uprave nadležno za financije. Zapošljavanje se obavlja temeljem ugovora određenog sadržaja koji se sklapa prije početka rada za svaki radni dan predajom i prihvatom vrijednosnog kupona. Ugovorom se između ostalih podataka utvrđuje dnevni iznos plaće te rokovi isplate. Dnevni iznos plaće podliježe oporezivanju kao drugi dohodak. Porez se obračunava po stopi 25% uvećan za prirez bez priznavanja osobnog odbitka.

 

a)     U Narodnim novinama 61/12 objavljeni su

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

oporezivanje nasljedstva i darova na koje je ostavitelj platio porez na dohodak, što se smatra istovrsnom nekretninom kod prodaje više od tri nekretnine iste vrste unutar 5 godina, utvrđena nova granica godišnjeg prometa za mogućnost paušala na 149.500,00 kn, oslobađanje od oporezivanja naknada koje se u skladu s propisima o poticanju zapošljavanja isplaćuju nezaposlenima na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oporezivanje dividendi i udjela u dobitku uvedeno  od 1. ožujka 2012.  odnosi se na sve isplate dobitka ostvarenog nakon 31. prosinca 2000. Godine, od oporezivanja se izuzima isplata dividende i udjela u dobitku u visini 12.000,00 kn ali  tek predajom godišnje porezne prijave (koju porezni obveznik nije dužan predati, ali u slučaju da želi ostvariti tu olakšicu obvezan je u poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke oporezive porezom na dohodak ostvarene u poreznom razdoblju), navedeni su primici na koje se ne plaća porez na dohodak od kapitala ako su ostvareni u okviru ESOP programa (radničkog dioničarstva) te razrađene isplate umirovljenicima kojima se isplaćuje mirovina od dva ili više isplatitelja.

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pau­šalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti :

Uvedena mogućnost paušala za zajedničke obrte, tri iznosa visine paušala, novi obrazac Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD), podnosi se 15 dana po isteku kalendarske godine, osobni odbitak za uzdržavano dijete i drugog uzdržavanog člana obitelji, porezni obveznik može koristiti ako dijete ili drugi uzdržavani član obitelji ne ostvari primitak veći od 11.000,00 kn u poreznom razdoblju, ali iznimno za 2012 ta granična svota iznosi 10.966,00 kn zbog izmjene Zakon u tijeku godine, primitci koje ostvare djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovitog školovanja obavljajući sezonske poslove u poljoprivredi, mogu se isplatiti u gotovu novcu. Pravilnikom su propisani i novi obrasci IP, ID-1 te Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

  • Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu

Dopunjen samo za sezonske radnike u poljoprivredi,  dnevna osnovica za obračun doprinosa iznosi  90,49 kuna