Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH_Pravilnik_NN_141

Objavljeno: 11.12.2013

U Narodnim novinama broj 141/13., temeljem članka 50. stavka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, objavljen Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom. Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija kojom Agencija za poljoprivredno zemljište  utvrđuje tržišnu cijenu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH izravnom pogodbom.

Tržišna cijena (TC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom je vrijednost koja se utvrđuje korekcijom početne cijene (PC) s faktorima pogodnosti (Fp) i faktorom uređenosti (Fu) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Faktori pogodnosti (Fp) su:

–  faktor lokacije, prometne povezanosti (Fl), ovisi o makro i mikro lokaciji, prostoru glede blizine naselja i postojeće infrastrukture i slično,

–  faktor razvojne mogućnosti (Fr), ovisi o mogućnosti, pogodnosti organiziranja različitih načina korištenja poljop. zemljišta (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, hortikultura i slično),

– faktor veličine i oblika površine (Fvp), ovisi o veličini i geometrijskom obliku poljoprivrednog zemljišta,

–  faktor ponude i potražnje (Fpp), ovisi o ponudi i potražnji u posljednjih godinu dana na tržištu poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj općini.

Faktor uređenosti (Fu) ovisi o sadašnjem načinu korištenja i uređenosti poljoprivrednog zemljišta.

Početna cijena (PC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom utvrđuje se prema površini i kulturi katastarske čestice, te jediničnoj cijeni (JC) navedenoj u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Jedinične cijene (JC) prikazane su po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama zemljišta.

Početna cijena (PC) za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države izravnom pogodbom izračunava se na temelju formule: PC = JC × P

gdje je:

PC – početna cijena u kunama
JC – jedinična cijena/ha u kunama
P – površina u ha

Katastarske kulture zemljišta za utvrđivanje početne cijene su:

– oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinici,
– livade,
– pašnjaci,
– trstici, močvare i neplodno.
Pravilnik stupa na snagu 04. prosinca 2013. godine.

U prilogu : Pravilnik