Prilagodba zahtjevima EU-propisa o hrani životinjskog podrijetla

Objavljeno: 15.07.2015

Na temelju članka 92. podstavka 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 51/15., a stupio je na snagu 19.05.2015. godine.

Ovim se Pravilnikom provode odredbe sljedećih propisa Europske unije o hrani životinjskog podrijetla:

– Uredba (EZ) br. 853/2004 – članak 10. stavak 3. i 8.

– Uredba Komisije (EU) br. 218/2014

– Uredba (EZ) br. 852/2004 – članak 13. stavak 3.

– Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 219/2009

– Uredba Komisije (EZ) br. 2074/2005 – članak 7.

– Uredba (EZ) 854/2004 – Prilog I. odjeljak I. poglavlje II. dio D.

U svrhu prilagodbe zahtjevima utvrđenim propisima Europske unije o hrani životinjskog podrijetla, ovim se Pravilnikom utvrđuju mjere kojima se:

– propisuju posebni zahtjevi u pogledu izgrađenosti, uređenja i opremanja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji podliježu odobravanju (odobreni objekti) i odobrenim objektima malog kapaciteta

– omogućuje daljnja primjena tradicionalnih metoda u svakoj fazi proizvodnje, prerade ili distribucije hrane životinjskog podrijetla

– omogućuje lakše poslovanje u regijama u kojima postoje posebna zemljopisna ograničenja.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na subjekte u poslovanju s hranom koji posluju u odobrenim objektima.

Pravilnik je podijeljen u četiri (4) poglavlja.

Poglavlje I sadrži Opće odredbe i Pojmovnik.

U Pojmovniku (članak 3.) ovog Pravilnika, navedeni su sljedeći pojmovi :

– Mala klaonica za papkare, kopitare i uzgojenu divljač – objekt za klanje papkara, kopitara i uzgojene divljači s kapacitetom klanja do najviše 20 uvjetnih grla tjedno

– Mala klaonica za perad i lagomorfe (opaska: to su zečevi, kunići i sl.…)  – objekt za klanje peradi i lagomorfa s kapacitetom klanja do 10.000 jedinica životinja mjesečno

– Objekt malog kapaciteta za preradu mlijeka – objekt za preradu mlijeka čija ulazna sirovina ne prelazi 10.000 litara mlijeka dnevno

– Objekt malog kapaciteta za preradu mesa i/ili proizvoda ribarstva – objekt za preradu mesa ili proizvoda ribarstva čija ulazna sirovina ne prelazi količinu od 5.000 kilograma mesa odnosno proizvoda ribarstva tjedno

– Otpremni centar malog kapaciteta za žive školjkaše na plovilu – plovni objekt namijenjen isključivo otpremi živih školjkaša sa uzgajališta istog subjekta u poslovanju s hranom, kapaciteta do 1.000 kilograma živih školjkaša dnevno

– Pokretna klaonica – prilagođeno vozilo ili mobilna modularna poslovna jedinica za klanje peradi i lagomorfa ili domaćih papkara, kopitara i uzgojene divljači

– Pakirni centar malog kapaciteta za jaja – objekt za pakiranje jaja u kojem se pakira do 3.000.000 jaja godišnje

– Područja s posebnim zemljopisnim ograničenjima – otoci koji nisu mostom povezani s kopnenim dijelom Republike Hrvatske te brdsko-planinska područja utvrđena posebnim propisom o brdsko-planinskim područjima.

Poglavlje II – odredbe poglavlja II ovoga Pravilnika primjenjuju na subjekte u poslovanju s hranom koji posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka, smještenim na područjima s posebnim geografskim ograničenjima, te na dokumentaciju za otpremne centre za žive školjkaše

U  članku 4. ovog Pravilnika, propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati objekti za preradu mlijeka koji se nalaze na područjima s posebnim zemljopisnim ograničenjem, a u kojima se proizvode sirevi s rokom zrenja duljim od 60 dana.

Ukoliko subjekt u poslovanju s hranom može osigurati ispunjavanje zahtjeva sljedivosti, nadležno tijelo koje nadzire prikupljanje živih školjkaša, otpremne centre, centre za pročišćavanje, područja za ponovno polaganje i objekte za preradu živih školjkaša, u kojima djelatnost obavlja jedan subjekt u poslovanju s hranom, može dopustiti na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom, od slučaja do slučaja, pojedinačna odstupanja koja se odnose na registracijske dokumente iz Priloga III. odjeljka VII. poglavlja I. točke 3. Uredbe (EZ) br 853/2004.

Poglavlje III – Poglavlje III sadrži odredbe vezane uz prilagodbu zahtjeva za odobrene objekte malog kapaciteta.

Odredbe poglavlja III ovoga Pravilnika primjenjuju na subjekte u poslovanju s hranom koji posluju u sljedećim odobrenim objektima:

– objekt malog kapaciteta za klanje papkara, kopitara i uzgojene divljači te za rasijecanje mesa papkara, kopitara i uzgojene divljači (u daljnjem tekstu: mala klaonica za papkare, kopitare i uzgojenu divljač)

–  objekt malog kapaciteta za klanje peradi i lagomorfa te rasijecanje mesa peradi i lagomorfa (u  daljnjem tekstu: mala klaonica za perad i lagomorfe)

–  objekt malog kapaciteta za preradu mlijeka

–  objekt malog kapaciteta za preradu mesa i/ili proizvoda ribarstva

–  otpremni centar malog kapaciteta za žive školjkaše na plovilu

–  pokretna klaonica

–  pakirni centar za jaja malog kapaciteta

– objekt za proizvodnju tradicionalnih proizvoda ili primjenu tradicionalnih metoda proizvodnje.

Poglavlje IV sadrži završnu odredbu, a cijeli tekst ovog Pravilnika je – u prilogu.