Prijave na mirovinsko osiguranje

Objavljeno: 12.01.2015

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju  objavljenom u NN 151/2014, koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, izmijenjeni su rokovi za uspostavljanje prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja. Obveznik (poslodavac) je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku osiguranja najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada.

Nakon uspostavljanja prijave, obveznik preuzima potvrdu u elektroničkom (PDF) obliku (ako je Zavodu dostavio e-prijavu) odnosno ovjereni primjerak prijave u papirnatom obliku (ako prijava nije uspostavljena u elektroničkom obliku). Potvrda služi kao dokaz nadležnim tijelima da je prijava uspostavljena u zakonskom roku. Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja koji je dogovoren i uglavljen u odgovarajućem ugovoru, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu taj dan, u protivnom je propisana (pre)visoka novčana kazna.

Izvod:

Članak 112. mijenja se i glasi:

(1) Podatke za vođenje matične evidencije obveznici dostavljaju u sljedećim rokovima:

1. podatke o početku poslovanja, prestanku poslovanja i promjenama u poslovanju obveznika doprinosa – u roku od 24 sata od početka ili prestanka poslovanja, odnosno na dan pravomoćnosti rješenja o upisu ili brisanju u odgovarajući registar, u roku od 24 sata od nastale promjene u poslovanju obveznika doprinosa

2. podatke o početku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. do 7. ovoga Zakona – najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada 

3. o prestanku osiguranja, za osiguranike iz članka 9. stavka 1. točaka 1. do 7. ovoga Zakona, u roku od 24 sata od prestanka rada, odnosno prestanka radnog odnosa

4. podatke o početku i prestanku osiguranja samostalni obveznici doprinosa – u roku od 24 sata od pravomoćnosti rješenja o upisu u odgovarajući registar

5. prijave o promjeni tijekom osiguranja – u roku od 24 sata od nastale promjene

6.podatke o invalidima rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju – na dan kada je rješenje o priznanju prava, odnosno prestanku tog prava postalo izvršno.

(2) Ako osiguranik ne započne raditi na dan početka osiguranja, obveznik je to dužan dojaviti Zavodu najkasnije toga dana.

(3) Zavod je dužan primiti prijavu iz stavka 1. ovoga članka i potvrditi primitak prijave.

(4) Podatke na prijavi Zavod je dužan provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od 3 radna dana od dana nastupa neke od okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako obveznik podatke na prijavi za vođenje matične evidencije dostavi Zavodu nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, Zavod je dužan podatke na prijavi provjeriti i unijeti u matičnu evidenciju u roku od 3 radna dana od dana primitka prijave.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se sjedište poslodavca nalazi izvan Republike Hrvatske u drugoj državi članici Europske unije, rok za radnje određene stavkom 1. ovoga članka je 60 dana.«.

Članak 172. mijenja se i glasi:

(1) Poslodavac, odnosno obveznik doprinosa kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna ako ne dojavi Zavodu da osiguranik nije započeo raditi (članak 112. stavak 2.).

(2) Poslodavac, odnosno obveznik doprinosa kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 50.000,00 kuna:

1. ako unese netočne podatke u dokumentaciju dostavljenu u matičnu evidenciju (članak 108. stavak 6.)

2. ako radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi pravo iz mirovinskog osiguranja osiguranika onemogući provjeru poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija (članak 109. stavak 1.)

3.ako ne prijavi početak ili prestanak poslovanja ili promjene u poslovanju ili to učini nakon isteka propisanog roka (članak 112. stavak 1. točka 1.)

4. ako ne prijavi ili odjavi osiguranje ili promjenu tijekom osiguranja ili to učini nakon isteka propisanog roka (članak 112. stavak 1. točke 2., 3. i 5.)

(3) Za postupke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.«.