Prijave i odjave radnika na mirovinsko osiguranje od 1.01.2014.

Objavljeno: 13.01.2014

U prilogu  stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, vezano za obvezu poslodavaca sa više od tri radnika da prijavu podnose isključivo elektronički, za što im je omogućen rok prilagodbe od tri mjeseca. 

Novi način podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2014.

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od 1.siječnja 2014. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:
• od 1. siječnja 2014.  rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
• obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave  podnositi elektroničkim putem.
Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju usluge e-prijava, te će se u tom periodu prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima Zavoda , dok  rok predaje prijava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014.