Preuzmite predložak KD obrasca za 2014.

Objavljeno: 23.01.2015

Obrtnici, preuzmite predložak KD obrasca, koji je prilog uz predaju porezne prijave za 2014. godinu. U naputku je navedeno kako se obrazac ispunjava.

NAPUTAK za popunjavanje obrasca KD:

U obrascu KD treba unijeti sve podatke koji se obrascem traže, a to su:

1. Naziv područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

2. Opći podaci o obvezniku plaćanja komorskog doprinosa:

– ime i prezime obrtnika, naziv tvrtke pravne osobe te OIB dodijeljen od strane Porezne uprave, Matični broj obrta – dodijeljen u Uredu za gospodarstvo

– adresa prebivališta obrtnika odnosno sjedišta pravne osobe, te šifru općine

– naziv djelatnosti koju obrtnik i pravna osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale registrirane djelatnosti, te šifra djelatnosti

1. Podaci o obračunu komorskog doprinosa

2. PAUŠALNI KOMORSKI DOPINOS – popunjavaju obrtnici

Redni broj 1.

Upisati dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca godine koja prethodi obračunskoj godini za koju se podnosi Obrazac KD. Dug se izračuna tako da se uzme visina doprinosa iz IZVATKA iz odluka o plaćanju doprinosa za razdoblje za koje je bio obvezan uplaćivati komorski doprinos koju treba umanjiti za uplaćeni komorski doprinos u tom razdoblju.

Redni broj 2.

Upisati obvezu po komorskom doprinosu za godinu za koju se podnosi Obrazac KD na temelju iznosa utvrđenih u IZVATKU iz odluka o plaćanju doprinosa za tu godinu.

Redni broj 3.

Upisati iznos zateznih kamata za zakašnjela plaćanja komorskog doprinosa iz rednog broja 1. i 2.

Redni brojevi 4., 5., 6. i 7.

Upisati sukladno uputama koje su dane u samim kolonama Obrasca KD.

1. DOPRINOS OD DOHOTKA ODNOSNO DOBITI – popunjavaju obrtnici i pravne osobe članice Hrvatske obrtničke komore

Redni broj 1.

Upisati dug iz ranijeg razdoblja odnosno neuplaćeni komorski doprinos sa stanjem 31. prosinca 2013. godine.  Dug se izračuna tako da se za prethodna razdoblja za koja nisu uplaćeni komorski doprinosi izračunaju na način da se visina dohotka, odnosno dobiti pomnoži sa stopom doprinosa od 0,40% za razdoblje koje je bio obvezan uplaćivati komorski doprinos i od tako dobivenog iznosa odbije uplaćeni komorski doprinos u tom razdoblju.

– Osnovica za obračun komorskog doprinosa od dohotka za obveznike poreza na red.br. 4.2.1.

– Osnovica za obračun komorskog doprinosa za obveznike poreza na dobit je redni broj IV. 38. Prijave poreza na dobit

Redni brojevi 2., 3., 4.,

Upisati sukladno uputama koje su dane u samim kolonama Obrasca KD.

U prilogu obrazac KD-a za 2014.