Prestanak važenja radne knjižice danom pristupanja RH EU

Objavljeno: 03.07.2013

Budući da je 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, tim danom prestaju vrijediti odredbe o radnoj knjižici, te se mijenja i način evidentiranja podataka o radu… 

Zbog prestanka važenja radne knjižice kao javne isprave, propisana je obveza poslodavca da najkasnije do 1. listopada 2013. godine radniku vrati radnu knjižicu. Međutim, prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice, poslodavac je dužan u radnoj knjižici radnika precrtati sve prazne rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku »Bilješke«.

Radna knjižica se ne zaključuje s danom povratka iste radniku, nego se ostavlja otvoren staž  kod zadnjega poslodavca.
U Bilješku treba upisati sljedeći tekst:

Temeljem odredbe člk. 299. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13.) prije samog postupka provedbe povrata radne knjižice radniku, u radnoj knjižici precrtane su sve nepopunjene rubrike.

Pečat:                                                                                                            Potpis:

Ukoliko nakon 1. srpnja 2013. godine, a prije vraćanja radne knjižice prestane ugovor o radu, tada se više ne upisuje prestanak rada u radnu knjižicu, jer je ona kao javna isprava prestala važiti, ali se navedenom radniku, kao i ostalim radnicima koji nastavljaju radni odnos, treba precrtati prazne rubrike i staviti prethodno navedena napomena.

Radnici trebaju potpisati preuzimanje radne knjižice.

Radne knjižice koje poslodavac nije u mogućnosti vratiti radnicima, dužan je dostaviti područnom uredu HZMO-a, prema mjestu prebivališta radnika, a ako je prebivalište radnika nepoznato, središnjoj službi tijela nadležnog za vođenje podataka o osiguranicima.

Međutim, radne knjižice je potrebno osobno odnijeti, te stoga sugeriramo da poslodavac napravi popis knjižica koje se vraćaju i da HZMO potvrdi primitak.

Radnom knjižicom vraćenom radniku, radnik se može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti. U slučaju da je radniku kod prethodnog poslodavca radni odnos prestao nakon 1. srpnja 2013., taj podatak neće biti upisan u radnoj knjižici, a novom poslodavcu može biti važan zbog, primjerice, utvrđivanja radnog staža, dodatka na plaću, ili utvrđivanja je li radnik kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na puni ili razmjeran dio godišnjeg odmora. Tada novi poslodavac treba tražiti od radnika potvrdu prethodnog poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa.

Naime, svi su poslodavci dužni prema odredbi člk. 124. Zakona o radu u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa. U potvrdi o zaposlenju, osim podataka o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, poslodavac ne smije naznačiti nešto što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.

Propuštanje izdavanja potvrde, odnosno izdavanje potvrde protivno odredbi člk. 294. st. 1. Zakona o radu sankcionirano je kao najteži prekršaj poslodavca, zašto je propisana novčana kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.