Pravilnik – trošarinski obrasci i obrasci posebnog poreza

Objavljeno: 15.12.2014

Na temelju članka 52. stavka 4. Zakona o trošarinama (NN broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), članka 20. stavka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN, broj 72/2013) i članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN, broj 15/2013 i 108/2013) ministar financija donio je PRAVILNIK O PODNOŠENJU TROŠARINSKIH OBRAZACA I OBRAZACA POSEBNIH POREZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 144/14, od 05.12.2014, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ovim Pravilnikom propisuju se izvješća, porezne prijave, obrasci i podnesci koje trošarinski obveznici, i porezni obveznici posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila obvezno podnose uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Ministarstvom financija, Carinskom upravom.

U smislu ovoga Pravilnika trošarinskim obveznikom, poreznim obveznikom posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: trošarinski i porezni obveznici) smatra se osoba koja je, sukladno Zakonu o trošarinama, Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila, u obvezi plaćanja trošarine, odnosno koja je obveznik plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića te posebnog poreza na motorna vozila, kao i bilo koja osoba koja je prema tim propisima obvezna podnositi propisane obrasce.

Sukladno ovome Pravilniku, trošarinski i porezni obveznici podnose izvješća, porezne prijave, obrasce, podneske i druge podatke bitne za oporezivanje (u daljnjem tekstu: trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza) uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.

Iznimno, trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti pisano na temelju posebne odluke ministra financija ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena, a takva odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Trošarinski i porezni obveznici podnose trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, i to aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Carinska uprava na svojim internetskim stranicama objavljuje:

– tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina),

– korisničke upute, tehničku dokumentaciju i specifikacije za primjenu i korištenje aplikativnog podsustava e-Trošarine.

Trošarinski i porezni obveznici, obvezni su podnositi sljedeće trošarinske obrasce i obrasce posebnih poreza elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine:

1. obrasci iz Pravilnika o trošarinama

2. obrasci iz Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

3. obrasci iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

Prije slanja trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza, trošarinski i porezni obveznici moraju naprednim elektroničkim potpisom potpisati elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza. Prilikom slanja, trošarinski i porezni obveznik uz elektronički trošarinski obrazac i obrazac posebnog poreza prilaže kao privitak datoteku podataka koja sadrži obvezne priloge uz takav obrazac.

Carinska uprava je dužna bez odgode elektroničkim putem pošiljatelju potvrditi primitak elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravak tih obrazaca.

Ako nakon slanja elektroničkog trošarinskog obrasca i obrasca posebnog poreza te ispravka tog obrazaca pošiljatelj ne primi obavijest Carinske uprave o primitku, obvezan je sljedećeg radnog dana o tome obavijestiti ovlaštenu službenu osobu Carinske uprave radi utvrđivanja uzroka.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (»Narodne novine«, broj 11/2014).

U PRILOGU :

  • Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka – (NN, 144/14)