Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Objavljeno: 07.02.2014

Obavještavamo Vas kako je na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/2013), ministar poljoprivrede donio PRAVILNIK O ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OD ONEČIŠĆENJA

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 9/14, a stupa na snagu 31. siječnja 2014. godine.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju tvari koje se smatraju onečišćivačima poljoprivrednog zemljišta, njihove najviše dopuštene količine u tlu, mjere za sprečavanje onečišćenja zemljišta i kontrola onečišćenja zemljišta, s ciljem da se zemljište zaštiti od onečišćenja i degradacije i održi u stanju koje ga čini povoljnim staništem za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja, zaštite prirode i okoliša.

Zaštita zemljišta od onečišćenja provodi se:

–        zabranom unošenja onečišćujućih tvari u zemljište,
–        sprečavanjem unošenja onečišćujućih tvari u zemljište,
–        ograničavanjem unošenja onečišćujućih tvari u zemljište,
–        poduzimanjem drugih mjera za njegovo očuvanje.

Onečišćujuće tvari su:

–        teški metali (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn),
–        potencijalno toksični esencijalni elementi (Zn i Cu),
–        organske onečišćujuće tvari,
–        pesticidi,
–        industrijske kemikalije,
–        nusproizvodi izgaranja i industrijskih procesa,
–        radionuklidi,
–        patogeni organizmi.
Onečišćujućim tvarima smatraju se i tvari koje se uobičajeno unose u zemljište, ali neadekvatnom primjenom (količine, vrijeme primjene, uvjeti u zemljištu i drugo) mogu prouzročiti štete po okoliš i/ili zdravlje ljudi.

Izvori onečišćenja su:

–        industrijska proizvodnja i usluge,
–        industrijski otpad,
–        gradski otpad,
–        naftna industrija,
–        rudarstvo,
–        elektrane,
–        skladišta,
–        vojna aktivnost,
–        promet,
–        transportni izljevi,
–        poljoprivredna djelatnost,
–        incidentne situacije,
–        ostalo.

Poljoprivredno zemljište smatra se onečišćenim kada sadrži više teških metala i potencijalno onečišćujućih elemenata od maksimalno dopuštenih količina.

U cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja provodi se:

–        ispitivanje onečišćenosti i
–        trajno praćenje stanja onečišćenosti poljoprivrednog zemljišta.

Ispitivanje onečišćenosti poljoprivrednog zemljišta obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište, te drugi laboratoriji ovlašteni od Ministarstva poljoprivrede.

Trajno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u cilju zaštite od onečišćenja obavlja Agencija za poljoprivredno zemljište, sukladno članku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN  39/13).

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (NN 32/2010).

Obratite pozornost na dokument u privitku.