PRAVILNIK O PROVEDBI SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA

Objavljeno: 03.05.2016

U privitku: Pravilnik o provedbi sheme školskog voća i povrća

Pravilnik je objavljen  u Narodnim novinama broj 40/16. od 02. svibnja 2016., a stupa na snagu 03.05.2016. 

Ovim Pravilnikom uređuju se:

 1. a) ciljna skupina
 2. b) područje i razdoblje provedbe
 3. c) prihvatljivi proizvodi
 4. d) učestalost i način isporuke i raspodijele
 5. e) prihvatljivi troškovi
 6. f) način odabira dobavljača
 7. g) nadležna tijela
 8. h) administrativna kontrola i kontrola na terenu i
 9. i) inspekcijski nadzor.

DEFINICIJE

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Shema školskog voća i povrća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

2) ciljna skupina su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske

3) razdoblje provedbe je razdoblje koje počinje 1. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina, a završava 31. srpnja u godini u kojoj završava školska godina

4) dobavljač voća i povrća je pravna ili fizička osoba koja isporučuje voće i povrće školama koje sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

5) škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u Shemi školskog voća i povrća, a nadležna je za raspodjelu voća i povrća i organiziranje pratećih mjera

6) podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća je dobavljač voća i povrća odobren za isporuku voća i povrća školama koje sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

7) podnositelj Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje je tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Sheme školskog voća i povrća na prehrambene navike i zdravlje školske djece

8) podnositelj Zahtjeva za potporu za promociju je tijelo odobreno za promociju u okviru Sheme školskog voća i povrća

9) podnositelj Zahtjeva za potporu za prateće mjere je tijelo odobreno za prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća.

NADLEŽNA TIJELA

 Nadležna tijela i njihove zadaće u provedbi ovoga Pravilnika su:

– ministarstvo nadležno za poljoprivredu

– ministarstvo nadležno za obrazovanje 

– ministarstvo nadležno za zdravlje koje:

– Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POLJOPRIVREDU:

 1. a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za promociju u okviru Sheme školskog voćai povrća i
 2. b) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za prateće mjere u okviru Sheme školskog voća i povrća

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA ZDRAVLJE :

 1. a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje u okviru Sheme školskog voća i povrća i
 2. b) potvrđuje Listu prihvatljivih proizvoda

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA OBRAZOVANJE:

 1. a) potvrđuje spisak škola i broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 1. a) odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća djeci u osnovnim i srednjim školama u okviruSheme školskog voćai povrća
 2. b) dodjeljuje potporu i
 3. c) obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja Zahtjeva za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća u skladu sa člancima 7. i 8.Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2016/248.

PODRUČJE PROVEDBE

Shema školskog voća i povrća provodi se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

PRIHVATLJIVI PROIZVODI

Lista prihvatljivih proizvoda koje je u okviru Sheme školskog voća i povrća potvrdilo ministarstvo nadležno za zdravlje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

IZNOS POTPORE PO UČENIKU

Iznos potpore po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Sheme školskog voća i povrća i iznosa planiranog za troškove za voće i povrće isporučeno školi.

Prilikom isporuke školi dobavljač će isporučiti voće i povrće u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Sheme školskog voća i povrća, a da masa obroka po učeniku iznosi od 100 do 150 g.

Za količine voća i povrća koje iznose iznad 150 g ili ispod 100 g mase obroka po učeniku na mjesečnoj razini neće se isplatiti potpora.

TROŠKOVI

Za sve prihvatljive troškove u okviru Sheme školskog voća i povrća porez na dodanu vrijednost (PDV) isplatit će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u iznosu do:

– 90% iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda i

– 10% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Agencija za plaćanja će:

– najkasnije 6. svibnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća objavit javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća i

– najkasnije 30. svibnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća na web-stranici objaviti:

 1. a) popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva
 2. b) popis škola koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrćas brojem učenika po školi i
 3. c) iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća.

– najkasnije 5. rujna odlukom privremeno odobriti dobavljača i odrediti iznos prava na potporu po pojedinoj školi u okviruSheme školskog voća i povrća i

– najkasnije 30. listopada odlukom odrediti iznos prava na potporu po pojedinoj školi koja sudjeluje u Shemi školskog voća i povrća i konačni iznos potpore po dobavljaču za svaku školu s kojom je sklopio ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća iz članka 11. ovoga Pravilnika.

UGOVOR

Dobavljači i škole će sklopiti Ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća.

Ugovor dobavljači će dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 20. srpnja u godini u kojoj započinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća.

UČESTALOST ISPORUKE

Isporuka voća i povrća u okviru Sheme školskog voća i povrća odvijat će se najmanje jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Podnositelji Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća i povrća podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća u skladu s obrascem iz Priloga IV ovoga Pravilnika vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole kojoj je isporučio voće i povrće

– broju učenika u školi koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća

– datumu, vrsti i količini isporučenog voća i povrća i

– cijeni isporučenog voća i povrća.

Potpora za isporuku voća i povrća može se odobriti samo za voće i povrće koje se nalazi na Listi prihvatljivih proizvoda iz Priloga I ovoga Pravilnika.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a.

STUPANJE NA SNAGU

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, broj 47/15, 55/15 i 15/16).

Postupci u provedbi Sheme školskog voća i povrća za kalendarsku godinu 2015./2016. dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, broj 47/15, 55/15 i 15/16).

Pravilnik_Shema školskog voća_NN_40