PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU

Objavljeno: 09.03.2016

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2016. GODINU. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 20/16, a stupa na snagu 05.03.2016.

Pravilnik sadrži 140 članaka koji su razvrstani u sljedeće tematske cjeline :

 1. I. Temeljne odredbe

II. Posebne odredbe

1. Jedinstveni zahtjev

2. Program izravnih plaćanja

2.1. Uvjeti za potporu

2.2. Osnovno plaćanje

2.3. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

2.4. Preraspodijeljeno plaćanje

2.5. Plaćanje za mlade poljoprivrednike

2.6. Proizvodno vezana potpora

2.7. Program za male poljoprivrednike

3. Plaćanja  za mjere državne potpore

3.1. Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima

3.2. Državna potpora za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se
financiraju iz državnog proračuna

4. Plaćanja za iaks mjere ruralnog razvoja iz programa ruralnog razvoja

4.1. Opći uvjeti

4.2.  Posebni uvjeti

5. Kontrola

6. Izračun potpore i administrativnih kazni

7. Obračun i isplata potpore

8. Izvješćivanje o korisnicima

III. Prijelazne i završne odredbe

 

Ovim se Pravilnikom propisuje sljedeće :

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera iz programa izravnih plaćanja, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja,

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike,

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe pojedinih mjera državne potpore, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

1. u iznimno osjetljivim sektorima,

2. za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja koja se financira iz državnog proračuna.

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  kao provedbeno tijelo za provedbu mjera, koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS)

Jedinstveni zahtjev za potporu obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

 1. a) dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište,
 2. b) aktiviranje prava na plaćanje;
 3. 2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje);

3. preraspodijeljeno plaćanje;

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike;

5. program za male poljoprivrednike;

6. proizvodno vezanu potporu za:

 1. a) krave u proizvodnji mlijeka,
 2. b) tov junadi,
 3. c) ovce i koze,
 4. d) krave dojilje,
 5. e) povrće (osim krumpira),
 6. f) voće (osim maslina),
 7. g) šećernu repu,
 8. h) proteinske krmne kulture;

7. plaćanja za mjere državne potpore:

 1. a) plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače;
 2. b) za IAKS mjeru ruralnog razvoja koja se financira iz državnog proračuna za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja;

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi predviđene Programom ruralnog razvoja:

Mjera 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«,

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu.

Zahtjev za ulazak u sustav potpore moguće je podnijeti zaključno s 2019. godinom.

Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Unutar podmjere 10.1. potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogod. kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Mjera 11 »Ekološki uzgoj«

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama.

Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere:

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode,

Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

 

Mjera 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«.

Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

Potpora se može ostvariti za sljedeće podmjere:

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od  7. ožujka do 16. svibnja 2016. godine.

Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od jedinstvenog zahtjeva, odnosno povući zahtjev i/ili dokumente za potporu u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

IAKS = integrirani administrativni kontrolni sustav

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja obuhvaćaju potporu za sljedeće mjere:

 1. a) Mjera 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«,
 2. b) Mjera 11 »Ekološki uzgoj« i
 3. c) Mjera 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«.

Sredstva potpore za

– Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«,

– Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« i

– Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«

osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Osnova za izračun potpore po površini je hektar, dok je za ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja osnova za izračun uvjetno grlo (dalje u tekstu: UG).

Sredstva potpore za navedene mjere ( M-10, M-11, M-13) nije moguće sufinancirati iz drugih javnih izvora.

Iznosi potpore za mjere M-10, M-11 i M-13  navedeni su u Tablici 6. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Podaci o korisnicima – objava

Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi te iznosa koje je pojedini korisnik primio objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014

Agencija za plaćanja će do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu, na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o korisnicima, kako slijedi:

– ime i prezime/naziv, općina/naselje;

– iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

Objavljeni podaci ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma prve objave.

Kontrola

Kontrola ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za potporu u smislu ovoga Pravilnika i članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013 provodi se putem

a) administrativne kontrole i

b) kontrole na terenu

Administrativne provjere provode se u uredima Agencije za plaćanja uz pomoć informatičkog sustava, a prema potrebi uključuju unakrsne provjere kojima se utvrđuje nesukladnost s propisanim uvjetima.

Kontrola na terenu – ovisno o programu potpore, Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu na kontrolnim uzorcima sukladno člancima 30.-36. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

Neprihvaćanje kontrole – Zahtjev za potporu odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti, ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu u cijelosti.

Prilozi uz Pravilnik

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi 1 – 4. Prilozi su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15).

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (»Narodne novine« br. 35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 05.03.2016. godine.