Pravilnik o potpori za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Objavljeno: 13.10.2014

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 30. stavka 2., a u svezi stavaka 3. i 4. istoga članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« 80/13, 41/14 i 107/14) ministar poljoprivrede donio 

 PRAVILNIK O PROVEDBI

MJERE M05 »OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI«,

ODMJERE 5.2. »POTPORA ZA ULAGANJA U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIKAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Izrada Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine je završena, a 16. srpnja 2014. godine Program je službeno poslan na očitovanje u Europsku komisiju.

Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U okviru Mjere M05, Podmjere 5.2. korisnicima se dodjeljuje potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine.

Elementarnom nepogodom smatraju se osobito jaki potresi, olujni i orkanski vjetrovi, požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

»Poljoprivredni potencijal« obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi

Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

Sva ulaganja koja se provode u okviru Programa ruralnog razvoja RH, a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (hrv. EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII Uredbe 1303/2013.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu temeljem Natječaja o provedbi Podmjere 5.2. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Natječajem određuju se rokovi, uvjeti i način podnošenja Zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a, Podmjeru 5.2.

Ovaj Pravilnik stupio je na snagu 01.10.2014.

U prilogu dostavljamo :

–        Pravilnik o provedbi Mjere MO5,  Podmjere 5.2 – ( NN 112/14.)