Pravilnik o medu

Objavljeno: 20.05.2015

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O MEDU. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 53/15 ., a stupa na snagu 24.06.2015.

Ovim se Pravilnikom propisuju standardi kvalitete kojima mora udovoljavati med u proizvodnji i stavljanju na tržište, a odnose se na:
– nazive, definicije i opće zahtjeve;
– senzorska svojstva i sastav;
– dodatne zahtjeve označivanja.

Nazivi, definicije i opisi proizvoda propisani su u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Sastav proizvoda propisan je u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu (SL L 10, 12. 1. 2002.);
– Direktiva 2014/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 2001/110/EZ o medu (SL L 164, 3. 6. 2014.).

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o medu (»Narodne novine«, broj 93/2009).

Proizvodi koji su stavljeni na tržište ili označeni prema Pravilniku o medu (»Narodne novine«, broj 93/2009) prije 24. lipnja 2015. godine mogu se nastaviti stavljati na tržište do isteka zaliha.

U prilogu se nalazi :
1. Pravilnik o medu
( NN 53/15.)