Pravilnik o hrani životinjskog porijekla

Objavljeno: 13.11.2015

Na temelju članka 92. podstavka 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013), ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O MJERAMA PRILAGODBE ZAHTJEVIMA PROPISA O HRANI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA U Pravilniku o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (»Narodne novine, br. 51/15«), u naslovu Poglavlja III. iza riječi: »kapaciteta« dodaju se riječi: »i objekte koji koriste tradicionalne metode proizvodnje ili proizvode tradicionalne proizvode«.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 106/15., a stupio je na snagu 12. 10.2015. godine.

U prilogu se nalazi:

-Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog  podrijetla  – (Narodne novine br. 51/15.)

-Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog  podrijetla  – (Narodne novine br. 106/15.)