Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Objavljeno: 08.03.2016

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 75. stavka 3., članka 76. stavka 5., članka 77. stavka 3. i članka 78. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. Ovim se Pravilnikom propisuju zadaće Ministarstva poljoprivrede za provedbu Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), kojim se uređuje provedba Uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Pravilnika, pravila proizvodnje, uvjeti za ovlašćivanje kontrolnih tijela, obveze i zadaće kontrolnih tijela, način i uvjeti za upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, vođenje baze podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal, pravila za izuzeća od proizvodnih pravila, pravila za skraćenje prijelaznog razdoblja, katalog sankcija i pravila za sadržaj, veličinu i izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/ o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

2. Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

3. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu

Nadležno tijelo za provedbu Uredbi Europske unije je Ministarstvo poljoprivrede.

UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

Subjekti u ekološkoj proizvodnji upisuju se u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji na temelju zahtjeva koji se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Upisnik subjekata vodi Agencija u elektroničkom obliku.

KATEGORIJE SUBJEKATA

Kategorije subjekata u Upisniku subjekata i pripadajuće oznake su sljedeće:

1. PROIZVOĐAČI – kategorija – A

  1. a) biljna proizvodnja: – pod kategorija – A1
  2. b) stočarska proizvodnja – pod kategorija – A2
  3. c) mješovita proizvodnja (biljna i stočarska) – pod kategorija – A3
  4. d) sakupljanje samoniklog bilja i gljive – pod kategorija – A4
  5. e) pčelarstvo – pod kategorija – A5
  6. f) akvakultura – pod kategorija – A6

 

2. PRERAĐIVAČI – kategorija – B

3. UVOZNICI – kategorija – C

4. IZVOZNICI – kategorija – D

5. DISTRIBUTERI/TRGOVCI – kategorija – E

Uz zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, proizvođač koji prethodno mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika izuzev kategorije A pod kategorija A4, A5, A6, prilaže zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela ne stariji od 60 dana od datuma obavljene stručne kontrole.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekti iz kategorija B, C, D i E prilažu sljedeće:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela ne stariji od 60 dana od datuma obavljene stručne kontrole

– obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda/registra udruga.

Kontrolna tijela obvezna su Agenciji dostaviti podatak o subjektima koji se bave bio-dinamičkom proizvodnjom.

Subjekti iz stavka 1. ovoga članka brišu se rješenjem iz Upisnika subjekata na temelju zahtjeva koji se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije.

Datum upisa/prijave promjena u Upisniku subjekata je datum donošenja rješenja o upisu/promjenama u Upisniku subjekata.

Datum brisanja iz Upisnika subjekata je datum donošenja Rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata.

Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su primjenjivati pravila proizvodnje sukladno odredbama EU Uredbi navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika.

Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su Agenciji prijaviti promjene podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.

Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su podnijeti zahtjev za brisanje iz članka 4. stavka 7. ovoga Pravilnika ako ne obavljaju ekološku proizvodnju, preradu, distribuciju/trgovinu, uvoz/izvoz duže od godine dana.

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi I., II., III., IV., V., VI. i VII. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 86/13).

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 19/16., a stupa na snagu 09.03.2016.