Povrat radne knjižice

Objavljeno: 20.08.2013

Člankom 299. Zakona o radu (NN 149/09., 61/11. i 73/13. – dalje ZR) propisano je da se s danom pristupanja Hrvatske  Europskoj uniji prestaju koristiti radne knjižice. Poslodavac je obvezan najkasnije u roku od tri mjeseca, dakle najkasnije do 30.09.2013., vratiti radniku  radnu knjižicu… 

Prije povrata radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike radne knjižice, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Poslodavac prije povrata radne knjižice ne zaključuje radnu knjižicu s danom 30. lipnja 2013. budući da radni odnos radnika s navedenim danom ne prestaje  i ne prikazuje trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati.

Precrtavanje nepopunjenih rubrika:

– precrtavanje se vrši jednom crtom povučenom iz donjeg lijevog prema gornjem desnom uglu rubrike, odnosno stranice;

– na stranici na kojoj su neke rubrike popunjene a neke prazne – precrtavaju se prazne rubrike svaka zasebno;

– posebno se precrtava i rubrika o prestanku i trajanju radnog odnosa koji je trajao i nakon 30.06.2013.;

– cijele prazne stranice, odnosno tabele precrtavaju se povlačenjem crta preko cijele stranice, odnosno tabele.

U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki (stranica 34.-36. radne knjižice, ali u starijim knjižicama mogu biti i neke druge stranice na kraju radne knjižice) poslodavac se treba pozvati na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici.

Primjer bilješke:

Nepopunjene rubrike precrtane su na temelju čl. 299. st. 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11 i 73/13).

Mjesto i datum te pečat i potpis odgovorne osobe poslodavca

Nakon toga, radne knjižice poslodavac treba vratiti radnicima najkasnije do 30. rujna 2013.

Radi lakšeg utvrđivanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava radnika koji ovise o radnom stažu, poslodavac može prije povrata radne knjižice istu kopirati te kopiju zadržati u dosjeu radnika. Također je poželjno da se prilikom vraćanja radne knjižice sastavi potvrda o primopredaji knjižice i ista stavi u radnikov dosje, budući da je radna knjižica i nadalje javna isprava kojom se i u budućnosti mogu dokazivati činjenice koje su u njoj upisane, pa je dobro da poslodavac ima potvrdu potpisanu od radnika da mu je knjižicu vratio (ako je šalje poštom, obvezno slati s povratnicom).

Primjer precrtavanja nepopunjenih rubrika i potvrde o primopredaji nalazi se u prilogu.

Ako poslodavac iz bilo kojeg razloga nekom radniku ne može vratiti njegovu radnu knjižicu, dužan ju je dostaviti nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), prema mjestu prebivališta radnika. Za radnike s nepoznatom adresom prebivališta poslodavac je dužan radnu knjižicu dostaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb (uz dopis, sa povratnicom). Obvezu vraćanja radne knjižice radniku do najkasnije 30. rujna 2013. imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Od 1. srpnja 2013. podatke potrebne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, iz radnog odnosa,  kao i nekih drugih prava osigurat će HZMO u obliku elektroničkog zapisa. Taj elektronički zapis (kratica: ERPS) zamijeniti će radnu knjižicu.

Svatko za sebe, odnosno svoje podatke, može u svom nadležnom HZMO-u zatražiti ispis tog elektroničkog zapisa te ga dostaviti poslodavcu ili drugim osobama koje trebaju podatke. Isto tako, svatko za sebe može od HZMO-a zatražiti korisničko ime i lozinku te na web stranici HZMO-a ( www.hzmo.hr – kroz rubriku «korisničke stranice») sam vršiti uvid u svoje podatke te zatražiti elektronički zapis sa svojim podacima koji će biti elektronski potpisan i kao takav valjana isprava koja će zamijeniti radnu knjižicu kod dokazivanja podataka o radnom stažu i poslodavcima.  Stoga preporučamo svima da zatraže od HZMO-a korisničko ime i lozinku, kako bi brže i lakše mogli doći do potvrde o svom stažu u slučaju da zatreba.

RK105RK104

Potvrda o primopredaji RK