Porezna prijava obveznika poreza na dohodak za 2014. godinu

Objavljeno: 21.01.2015

Obračun godišnjeg poslovanja obrtnika za 2014. godinu sastoji se od nekoliko procesa koji proizlaze iz odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Samostalne djelatnosti obveznici poreza na dohodak, za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2014. godinu primjenjuju odredbe sljedećih poreznih propisa:

– Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. – 143/14.)
– Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. – 157/14.)
– Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 143/14.)
– Zakon o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. – 143/14.)

Godišnja porezna prijava za 2014. godinu predaje se na obrascu DOH, odnosno na obrascu DOH-Z za poduzetnike koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu.

Obrazac DOH-Z predaje se najkasnije do 31. siječnja 2015. godine, a rok za podnošenje porezne prijave za 2014. godinu na Obrascu DOH istječe 28. veljače 2015. godine.

Više o utvrđivanju godišnjeg dohotka od samostalne djelatnosti u prilogu.

Preuzeto: www.hok.hr