Politika potpora iduće dvije godine

Objavljeno: 20.11.2013

U Narodnim novinama 130/13  objavljene su  Smjernice politike državnih potpora za razdoblje od 2014. d 2016. godine. Korisno je znati da se:

1. Potiču  davatelji državnih potpora da nastoje da sredstva koja namjeravaju dodijeliti kao državne potpore budu namijenjena:

– inovacijama,

– ekološkim tehnologijama,

– razvoju ljudskog kapitala,

– investicijama,

promičući pritom rast i zapošljavanje, i izbjegavajući bilo kakvu štetu okolišu.

2. Navode primarni ciljevi dodjele državnih potpora u razdoblju  2014. – 2016.

Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. navode se primarni ciljevi čijem bi ostvarenju davatelji državnih potpora trebali težiti prilikom planiranja i dodjele pojedine vrste državne potpore (kako vrsta čije se davanje podupire tako i onih za koje se savjetuje smanjenje sredstava).

1. Regionalne potpore, kojima je osnovni cilj smanjenje jaza u razvijenosti regije kojoj se potpore daju u odnosu na razvijenije regije, trebalo bi, u potpomognutoj regiji, osobito dodjeljivati za:

– osnivanje novih malih poduzetnika,

– povećanje broja novozaposlenih kod korisnika,

– stvaranje novih neizravnih radnih mjesta,

– stručno usavršavanje,

– osnivanje novih poslovnih djelatnosti,

– proširenje postojećih poslovnih djelatnosti,

– širenje raznolikosti proizvodnje poslovne djelatnosti,

– koncentraciju gospodarskih aktivnosti,

– transfer tehnologije,

– stvaranje nove tehnologije.

2. Državne potpore za male i srednje poduzetnike trebale bi se, osobito, dodjeljivati za:

– poticanje ulaganja u poduzetnike,

– povećanje broja novozaposlenih kod korisnika,

– osnivanje novih ženskih malih poduzetnika,

– povećanje dostupnosti rizičnog kapitala za male i srednje poduzetnike.

3. Državne potpore za zaštitu okoliša trebale bi se, osobito, dodjeljivati za:

– premašenje standarda Europske unije za zaštitu okoliša, odnosno u slučaju nepostojanja standarda Europske unije, povećanje razine zaštite okoliša,

– omogućenje malim i srednjim poduzetnicima poštivanja novih standarda koji dižu razinu zaštite okoliša, a koji još nisu stupili na snagu,

– uštedu energije,

– ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na visoko učinkovitu kogeneraciju,

– promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

4. Državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije trebale bi se, osobito, dodjeljivati za:

– projekte istraživanja i razvoja,

– studije tehničke izvedivosti kojima se pripremaju djelatnosti primijenjenih istraživanja ili razvojnih istraživanja,

– dobivanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijskog vlasništva,

– mlade inovativne poduzetnike,

– podršku inovacijama.

5. Državne potpore za usavršavanje trebale bi se, osobito, dodjeljivati za:

– programe stručnog usavršavanja,

– organizaciju poduka za opće i posebno usavršavanje.

6. Državne potpore za zapošljavanje trebale bi se, osobito, dodjeljivati za:

– zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju,

– zapošljavanje radnika s invaliditetom,

– olakšanje radnih uvjeta radnicima s invaliditetom.

7. Državne potpore za radiodifuzijske usluge…….

8. Državne potpore za poštanske usluge …………

9. Državne potpore za brodogradnju………..

10. Državne potpore za razvoj širokopojasne mreže ………….

11. Državne potpore sektoru prometa …………

12. Državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa trebale bi se, osobito, dodjeljivati za:

– osiguranje nesmetanog pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa krajnjim korisnicima.

13. Državne potpore financijskom sektoru daju se za:

– osiguranje financijske stabilnosti tj. sprječavanje velikih negativnih učinaka prelijevanja na ostatak bankarskog sustava koji bi mogli proizaći iz propasti kreditne institucije, i osiguranje kontinuiranog, odgovarajućeg kreditiranja realnog gospodarstva od strane bankarskog sustava u cjelini.

14. Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje trebale bi se dodjeljivati samo za:

– održanje likvidnosti (potpora za sanaciju),

– ponovnu uspostavu dugoročne održivosti poduzetnika u teškoćama (potpora za restrukturiranje).