Početak stečajnih postupaka

Objavljeno: 03.09.2015

Dana 01.09.2015. godine stupio je na snagu Stečajni zakon objavljen u Narodnim novinama 71/15. Sukladno zakonu, predstečajni i stečajni postupak mogu se provesti nad pravnom osobom i nad imovinom dužnika pojedinca. Dužnikom pojedincem u smislu ovoga Zakona smatra se fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Stupanjem zakona na snagu počinju teći rokovi u kojima će FINA će započeti sa pokretanjem stečajnih postupaka, (čl. 444., 428. i 429. Zakona):
• odmah (u roku od 8 dana) za tvrtku bez zaposlenih, ukoliko u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana,
• u roku od 2 mjeseca (do 01.11.) za one koji u Očevidniku imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju dužem od 1000 dana
• u slijedeća dva mjeseca (od 01.11. do 01.01.) za one koji u Očevidniku imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 360 do 1000 dana
• u slijedeća dva mjeseca (od 01.01. do 01.03.) za one koji u Očevidniku imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 do 360 dana
• u slijedeća dva mjeseca (od 01.03. do 01.05.) za one koji u Očevidniku imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana i jednog zaposlenog
• u slijedeća dva mjeseca (od 01.05. do 01.07.) za pravnu osobu koja u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana i dva ili više zaposlenih.

Popis pravnih osoba nad kojima će se pokrenuti stečaj s naznakom neprekinutoga razdoblja i ukupnoga duga evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje Financijska agencija objavit će na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, bez pristanka pravne osobe, u roku od osam dana od dana.
Ukoliko više nema neizvršenih osnova za plaćanje (u neprekinutom razdoblju od 120 dana), pravna osoba može podnijeti Financijskoj agenciji zahtjev za brisanje s popisa.

Prema novom zakonu, stečaj se otvara nakon što sud utvrdi postojanje stečajnih razloga, a to su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. Kao nesposobnost za plaćanje navodi se, uz ostalo, i neisplata plaća dulje od tri mjeseca.
2.
Radnici u takvim tvrtkama naknadu plaće dobivat će podnošenjem zahtjeva Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca objavljen je u NN 93/15 te je njime utvrđen novi obrazac zahtjeva.
O njemu treba obavijestiti poslodavce kojima prijeti stečaj, iz razloga što je dio opsežne dokumentacije, radniku, na njegov zahtjev, dužan izdati odnosno osigurati poslodavac
Više o tome na http://www.aorps.hr/osiguranje-potrazivanja-u-slucaju-stec…/
3.
U istim je Narodnim novinama objavljen i Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te sadržaj obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija) središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.
Zahtjeve podnosi poslodavac.