OTKAZ UGOVORA O RADU

Objavljeno: 20.08.2014

Dostavljamo vam  kratke  informacije o otkazima, sukladno  Zakonu o radu  NN 153/14. 

Novosti u otkazivanju su:

a) poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku zbog poslovno ili osobno uvjetovanih razloga bez obzira na okolnost može li ili ne radnika zaposliti na drugim poslovima, odnosno neovisno o tome može li ili ne radnika obrazovati ili osposobiti za rad na nekim drugim poslovima

b) posebno je naznačen otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu,

c)Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i bolovanja (privremene nesposobnost za rad) radnika ako ga je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

d) Ukoliko  je radniku u otkaznom roku u kojem je obvezan raditi, bude otvoreno bolovanje (utvrđena privremena nesposobnost za rad) otkazni rok se prekida, ali radniku će radni odnos ipak prestati najkasnije istekom 6 mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu,

e) zadržana je zabrana otkaza trudnici, majci, posvojiteljima i drugim osobama iz čl. 34. st.1 Zakona, za vrijeme korištenja određenih prava odnosno u roku od petnaest dana od prestanka korištenja tih prava, ali je omogućeno da im ugovor o radu prestane u slučaju smrti poslodavca fizičke osobe,

prestankom obrta po sili zakona, brisanjem trgovca pojedinca  iz registra, otkazom   zbog poslovno uvjetovanih razloga tijekom provedbe  likvidacije u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

f) smanjen je iznos naknade štete zbog nedopuštenog otkaza. Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljiv nastavak radnog odnosa, sud će odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u svoti od najmanje 3 a  najviše 8 prosječnih plaća tog radnika.

g) poslodavcu kod kojeg bi mogla prestati potreba za radom više od 20 radnika     propisana je obveza  savjetovanja sa radničkim vijećem. Zbog toga je skraćen  i pojednostavljen postupak kolektivnog otpuštanja viška radnika tako da je ukinuta obveza poslodavca (koji nema mogućnost izbjeći otkaze) da izrađuje program zbrinjavanja viška radnika i skraćeni rokovi kolektivnog otkaza ugovora o radu radnicima na način da se rok od trideset dana ne računa od dana dostave programa zbrinjavanja viška radnika, već od dana dostave obavijesti nadležnoj javnoj službi zapošljavanja o namjeri prestanka potrebe za radom radnika. Ovakvi su otkazi rijetkost kod obrtnika pa su samo naznačeni, a u slučaju potrebe potrebno je posebno proučiti odredbe zakona o tome.