OPG – Pravilnici

Objavljeno: 02.07.2014

Na temelju Zakona o poljoprivredi ( NN br. 149/09., 127/10., 20/12., 120/12.), ministar poljoprivrede donio dva pravilnika vezana uz obavljanje gospodarskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ( OPG )   

01 . PRAVILNIK O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA  NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama  76/14 broj, a stupa na snagu 01.07.2014.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, broj 20/2013).

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za njihovo obavljanje, te uvjeti upisa u Upisnik dopunskih djelatnosti.

Na OPG-u mogu se obavljati sljedeće vrste dopunskih djelatnosti :

 

1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe

3. Pružanje usluga

4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga

5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti

 

Na OPG-u se može obavljati jedna ili više dopunskih djelatnosti i/ili zanimanja, a detaljan Popis dopunskih djelatnosti i Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina objavljeni su u Prilogu I i Prilogu II ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

 

02. PRAVILNIK O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH  NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama  76/14 broj, a stupa na snagu 01.07.2014.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u te način vođenja evidencije o prodaji. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 

(1) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u je poslovna aktivnost OPG-a koja obuhvaća prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupcu/otkupljivaču ili krajnjem potrošaču.

 

(2) Kupac/otkupljivač je pravna ili fizička osoba koja kupuje poljoprivredni prehrambeni ili neprehrambeni proizvod OPG-a iz članka 3. točke 2. Zakona o poljoprivredi radi daljnje prerade ili radi prodaje krajnjem potrošaču.

 

(3) Krajnji potrošač je fizička osoba koja kupuje poljoprivredni prehrambeni ili neprehrambeni proizvod radi krajnje potrošnje ili udovoljenja vlastite potrebe te ga sukladno propisima o hrani ne koristi niti u jednoj fazi poslovanja s hranom.

 

OPG je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su hrana dužno postupati sukladno propisima o hrani.

OPG je dužno voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja najmanje treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih vlastitih proizvoda, prema obrascu evidencije koji je objavljen u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

OPG je dužno evidenciju o prodaji za prethodnu kalendarsku godinu čuvati najmanje jednu godinu i na traženje je dati na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.