Odgoda plaćanja ili obročna otplata dugovanja prema državi

Objavljeno: 20.07.2012

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine 76/2012). Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave…

Dugom se smatra svaka dospjela, a nepodmirena obveza prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije.

Javna davanja su sva davanja koja su kao javna davanja utvrđena Općim poreznim zakonom, izuzev naknada za koncesije.

Ova Uredba primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu.

Na dužnika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost (liječnici, odvjetnici i sl.) primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na pravnu osobu.