Od 5. kolovoza u županijske urede državne uprave po EU potvrde

Objavljeno: 31.07.2014

U Narodnim novinama broj 92 od 28. srpnja 2014. godine Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Pravilnik o izdavanju EU potvrda. 

Pravilnikom se propisuje izgled, sadržaj i postupak izdavanja EU potvrde, koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na EU tržištu.

EU potvrdom dokazujete da ste poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i da nemate čak ni privremene zabrane bavljenja profesijom.

EU potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva i dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova. Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se na propisanom obrascu u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem.

Obrtnik podnositelj je dužan u zahtjevu navesti:

– osnovne podatke: tvrtka, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (elektronička adresa, telefon);

– naziv djelatnosti, odnosno profesije koju namjerava obavljati, odnosno pružati na teritoriju države domaćina.

Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva, a na traženje nadležnog tijela priložiti sljedeće dokumente:

– domovnicu,

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

– osobnu iskaznicu,

– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),

– potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),

– presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo).

Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva tražit će ostale relevantne dokumente prema pojedinačnom slučaju, a sva dokumentacija koju nadležno tijelo može pribaviti po službenoj dužnosti bit će prikupljena na taj način. Sve dokumente podnositelj zahtjeva priložit će u neovjerenoj preslici.

Za izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan, odnosno registriran.  Na adresi  : http://www.portor.hr/gdje.htm  –  nalazi se popis svih nadležnih tijela sa kontakt podacima, koja će izdavati EU potvrde.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 5. kolovoza 2014. godine.

Sadržaj obrasca EU potvrde

EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU OBRTNIKANadležno tijelo:Adresa sjedišta:

Klasa:

Urbroj:

Mjesto i datum:

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje prema članku 7., stavku 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija i članku 6., stavku 3. i članku 6.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 124/09, 45/11 i 74/14) te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Tvrtka obrta: ______________________________________________________________

Matični broj obrta: __________________________________________________________

Djelatnosti upisane u obrtni registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu: _________________________________________________________________________

Datum upisa u obrtni registar: __________________________________________________

Ime i prezime obrtnika: _______________________________________________________

Datum rođenja: ____________________________________________________________

Mjesto rođenja: ____________________________________________________________

Državljanstvo: _____________________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika: _______________________________________

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Naziv predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava pružati u državi domaćinu:

________________________________________________________________________

Podaci (razdoblje obavljanja poslova i naziv radnog mjesta) o bavljenju predmetnom reguliranom ili nereguliranom profesijom, odnosno djelatnošću u Republici Hrvatskoj ili profesionalnim aktivnostima kao zaposlena ili samozaposlena osoba na teritoriju Republike Hrvatske (ako je primjenjivo):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dodatne napomene:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Potpis odgovorne osobe:

Preuzeto sa: www.hok.hr