Obveze poslodavaca prema izmjenama Pravilnika o zaštiti na radu

Objavljeno: 03.07.2015

Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15 i 72/15) uređuje se područje obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca te se utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje. 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (članak 19. stavak 1.), poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.

Prema Zakonu o zaštiti na radu (članak 19. stavak 1.), poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima.

Organiziranje i provođenje zaštite na radu poslodavac provodi obavljajući poslove zaštite na radu koje se mogu razvrstati na:

I.    svakodnevno obavljanje poslova zaštite na radu,

II.   ostale poslove zaštite na radu, kao što su:

1.    procjena rizika,

2.    osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),

3.    ispitivanje radne opreme, i

4.    ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Poslove zaštite na radu navedene pod I. trebao bi obavljati poslodavac ili njegov radnik.

Ostale poslove zaštite, navedene pod II. i nadalje mogu obavljati (temeljem ugovora) ovlaštene osobe (izrađivati procjenu rizika, vršiti osposobljavanje radnika iz zaštite na radu i zaštite od požara, osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika, ispitivanje strojeva i radnog okoliša….).

Pod poslovima zaštite na radu koje je poslodavac dužan provoditi podrazumijevamo  poslove navedene pod I. dakle redovne, svakodnevne poslove zaštite kao što su: praćenje da li su radnici osposobljeni za rad na siguran način i zaštitu od požara, ili za  pružanje prve pomoći, da li postoji plan i da li je radnicima poznat postupak za evakuaciju i spašavanje, da li su postavljeni i održavani sigurnosni znakovi, provođenje vježbe evakuacije, upućivanje radnika na prethodne i periodičke zdravstvene preglede i slično.

U članku 20. Zakona o zaštiti na radu zakonodavac je propisao da ove poslove:

–       Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, može obavljati sam ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.

–       Poslodavac koji zapošljava 50 i više radnika obvezan je sklopiti ugovor o radu  s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu, ovisno o broju radnika.

Pri tomzakonom nije propisano radno vrijeme za obavljanje poslova zaštite na radu, pa je moguće  sa stručnjacima zaštite na radu sklapati ugovore o radu u nepunom radnom vremenu ili  ugovoriti  dopunski rad (do 8 sati tjedno, članak 61. stavak 3. Zakona o radu).

Moguće je i da više poslodavca na istoj lokaciji ugovore obavljanje poslova zaštite na radu zapošljavanjem zajedničkog stručnjaka zaštite na radu, a mogu utemeljiti i zajedničku službu, međutim, mora se raditi o poslodavcima koji se nalaze na istoj lokaciji odnosno adresi ili u istoj zgradi (članak 9. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu).

1.    OSOBNO OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati on sam ili njegov ovlaštenik, ako:

– ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja iz članka 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, ili

– je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja, ili

– je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu.

2.    SKLAPANJE UGOVORA SA OVLAŠTENICIMA

Zakonom o zaštiti na radu u članku 20. stavak 5. omogućeno je i ugovaranje poslova zaštite na radu   navedenim pod I. i s ovlaštenim osobama (vanjskim suradnicima) u slučajevima dodatno pojašnjenima u članku 5. stavak 2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, odnosno u slijedećim slučajevima:

1) započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

2) nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

3) ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

4) ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom navedenog razdoblja.

Pri tom kodsklapanja ugovora s ovlaštenom osobom treba obratiti pažnju da su to fizičke ili pravne osobe (tvrtke,obrtnici, trgovci pojedinci) koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite sukladno Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

3.    OSPOSOBLJAVANJE ZA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Uvjeti za osposobljavanje i polaganje ispita za stručnjaka zaštite na radu propisani su Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika, a žele poslove zaštite na radu obavljati sami(a nisu položili majstorski ispit), morat će se minimalno osposobiti za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja.

Ispiti se održavaju za stručnjaka zaštite na radu I. ili II. stupnja.

Za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja potrebno je položiti opći dio stručnog ispita, a za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja opći i posebni dio  ispita.

Općem dijelu stručnog ispita može pristupiti osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu dok polaganju posebnog dijela stručnog ispita može pristupiti osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

Prijava polaganja stručnog ispita vrši se slanjem SIS-1 obrasca na adresu Ministarstva rada i mirovinskog sustava, nakon čega se dobiva povratna informacija o prihvaćenoj prijavi i terminu stručnog ispita.

Cijena stručnog ispita iznosi 800 kn za opći dio stručnog ispita te 1200 kn za opći i posebni dio stručnog ispita.

SIS-1 obrazac:

http://zastitanaradu.com.hr/images/upload/files/novi_obrasci/SIS_1_obrazac.pdf

Poslodavci koji zapošljavaju preko 50 radnika morat će zasnovati radni odnos sa stručnjakom zaštite na radu II. stupnja.

Rok za usklađenje, odnosno organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu u skladu sa Pravilnikom je 31. prosinca 2015. godine

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (pročišćeni tekst)