Obveza zapošljavanja osoba s invalidnošću

Objavljeno: 19.12.2014

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) te Pravilnikom o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 44/14), propisano je da su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni od 1. siječnja 2015. zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika MORA zaposliti na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavlja (članak 8. Zakona). Kvota (broj invalida) koje mora zaposliti poslodavac je različita i ne može biti manja od 2% niti veća od 6% ukupnog broja zaposlenih radnika. U broj zaposlenih se ne obračunavaju radnici u radnom odnosu na određeno vrijeme, ali samo oni koji obavljaju tkz. sezonske poslove. U članku 3. Pravilnika utvrđeni su postotci od 2%, 3% i 6% kvote osoba s invaliditetom, koja se utvrđuje na broj zaposlenih.

Ako poslodavac zapošljava manje od 50 a više od 20 radnika, kvotni postotak smanjuje mu se za 1 postotni bod, koji ne može biti niži od 2% (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika treba zaposliti 2 invalida (umjesto 6% smanjenje je na 5%).

Ako poslodavac ne ispuni obvezu zapošljavanja i ne zaposli osobu s invaliditetom u broju, na koji ga obvezuje Zakon, mora plaćati naknadu, koja se izračunava prema formuli BI x MP = UMP x 30% (pri čemu je BI broj invalidnih osoba, MP je iznos minimalne plaće koju za svaku godinu utvrđuje Vlada svojom Uredbom, UMP je ukupan iznos minimalnih plaća koji zavisi od broja invalidnih osoba i iznosa, a 30% je zakonski postotak za obračun naknade za financiranje zapošljavanja invalidnih osoba od strane onih koji su morali, a nisu zaposlili osobu s invaliditetom). Novčana naknada obračunava se i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se plaćane obavlja kao doprinos za obvezna osiguranja (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika a ne izvrši zakonsku obvezu zapošljavanja invalida, treba plaćati mjesečnu naknadu za svaki mjesec 905,28 kn x 2 (invalida)= 1.810,56 kn)

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom, a u suprotnom tako da:

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 4 praktikanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 2 rehabilitanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 4 takve osobe priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– daje jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote (u daljnjem tekstu: zamjenska kvota).

Svaka osoba s invaliditetom mora se prijaviti radi upisa u očevidnik koji vodi mirovinsko osiguranje.

U članku 3. Pravilnika o poticaju zapošljavanja osoba s invaliditetom, propisani su poticaji za poslodavca koji zapošljava osobu s invaliditetom.

Člankom 41. Zakona propisana je novčana kazna od 5.000,00 do 30.000,00 kn za poslodavca, ako prilikom zapošljavanja ne da prednost osobi s invaliditetom u okviru kvote ili ako je obveznik novčane naknade – ne obračuna i ne uplati naknadu u propisanom roku.

Detaljne upute o načinu prijave osoba s invaliditetom u očevidnik možete pronaći na www.mirovinsko.hr a sve informacije o kvotnom sustavu zapošljavanja osoba s invaliditetom na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom www.zosi.hr

Preuzeto: www.hok.hr