Obrazac PO-SD

Objavljeno: 14.01.2014

Podsjećamo vas da je 15.siječnja ove godine rok za predaju prvog  Izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak  na  Obrascu  PO-SD. Izvod iz Pravilnika  o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti  Narodne novine  143/06, 61/12

Čl. 7 st.4. Pravilnika

Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije petnaest (15) dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).
Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke:
1. o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.),
2. o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.),
3. o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (pod III.), i to:
–      porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (stupac 1),

–          broj zaposlenih u tromjesečju (stupac 2)
–          iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 3),
–          iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 4),
–          iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 5),
–          iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6).

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u ______ godini« (Obrazac PO-SD) sastavni je dio ovog Pravilnika.