Novosti o poreznim obveznicima

Objavljeno: 29.06.2015

U Narodnim novinama 67/15 objavljena su dva pravilnika kojim se uvodi razlikovanje poreznih obveznika.  Definirani su veliki porezni obveznici, koji su u nadležnosti Ureda za velike porezne obveznike te je  omogućeno  „urednim“ poreznim obveznicima  da temeljem potpisanog sporazuma,  sa Poreznom upravom, o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza izbjegnu porezni nadzor.

Na žalost obrtnici su u oba slučaja isključeni (tako proizlazi iz odredbi pravilnika).

Stoga vam, samo za vaše znanje, dostavljamo kratku informaciju o njima:

1. Poseban status poreznih obveznika

Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza objavljen je u NN 67/15.

Pravilnikom je omogućeno stjecanje posebnog statusa za porezne obveznike koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze (sva javna davanja u nadležnosti Porezne uprave), pa se za vrijeme trajanja tog statusa ne pokreću postupci poreznog nadzora.

Poseban status stječe se na inicijativu poreznog obveznika, odnosno sklapanjem Sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza  s Poreznom upravom.

U skladu s člankom 83.a stavkom 2. Zakona o poreznoj upravi NN 148/13 i 141/14  i člankom 2. Pravilnika, porezni obveznici mogu steći poseban status pod uvjetima da:

1. su im zadnje tri godine prije godine u kojoj se stječe poseban status izdana revizorska mišljenja bez rezerve. Revizorskim mišljenjem bez rezerve smatra se, u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima, pozitivno mišljenje ovlaštenog revizora koje izražava kada zaključi da financijski izvještaji poreznog obveznika daju istinit i fer prikaz, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja

2. imaju uspostavljen sustav unutarnje kontrole odnosno u poslovanju primjenjuju i uvažavaju načela korporativnog upravljanja (transparentnost poslovanja, jasno razrađene procedure za rad nadzornih odbora, uprave i drugih tijela i struktura koje donose važne odluke, sprječavanje sukoba interesa, učinkoviti unutarnji nadzor i sustav odgovornosti) te da u poslovanju primjenjuju provjerene računalne programe za unutarnju kontrolu prepoznate od strane poreznog obveznika i Porezne uprave

3. se obvezuju da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici

4. članovi uprave u zadnje tri godine nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela

5. se iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava može očekivati da će porezni obveznik ispunjavati porezne obveze iz posebnog statusa.

Odobravanjem posebnog statusa poreznim obveznicima od strane Porezne uprave, (ove godine 20 sporazuma, svake iduće 30 više), omogućava se na partnerskoj osnovi, postizanje ciljeva u vidu pravovremenog smanjenja poreznih rizika kojima upravljaju porezni obveznici i Porezna uprava te poticanja poreznih obveznika na dobrovoljno ispunjavanje poreznih obveza sukladno poreznim propisima.

2. Definirani su veliki porezni obveznici

Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan ured za velike porezne obveznike objavljen je u NN 67/15.

Porezni obveznik smatrat će se velikim poreznim obveznikom za kojeg je nadležan Ured za velike porezne obveznike ispunjenjem jednog od uvjeta:

1. ostvaren prihod veći od 150.000.000,00 kuna

2. djelatnost:

– osiguranja, leasinga i telekomunikacija s ostvarenim prihodom većim od 15.000.000,00 kuna

– banaka, bez obzira na visinu ostvarenog prihoda

3. veliki projekti kod kojih je očekivana visina prihoda veća od 150.000.000,00 kuna i koji na sebe vežu veći broj poreznih obveznika.

Na prijedlog Ureda za velike porezne obveznike, a zbog praćenja pravodobnosti, zakonitosti i ispravnosti utvrđivanja i prijavljivanja nastalih poreznih obveza poreznih obveznika, ravnatelj Porezne uprave može svojom odlukom odrediti nadležnost Ureda za velike porezne obveznike i za porezne obveznike koji ne ispunjavaju ove kriterije.

Više o tome možete pročitati u NN 67/15.